Verrichtingen met verbonden partijen

Om te voorkomen dat met een genoteerde vennootschap verbonden partijen gebruik maken van hun positie om zich aan de vennootschap toebehorende waarde toe te eigenen, voorziet de vennootschapswetgeving in passende waarborgen voor de bescherming van de genoteerde vennootschap en haar aandeelhouders. 

Zo worden belangrijke beslissingen en verrichtingen van de genoteerde vennootschap en haar dochtervennootschappen, wanneer zij verband houden met partijen die met de genoteerde vennootschap verbonden zijn in de zin van IAS 24, onderworpen aan een bijzondere besluitvormingsprocedure. Die houdt onder meer in dat een comité van drie onafhankelijke bestuurders over de voorgenomen beslissing of verrichting een gemotiveerd advies moet uitbrengen bij de Raad van Bestuur, vooraleer de Raad van Bestuur over de voorgenomen beslissing of verrichting beraadslaagt. Indien bij de beslissing of verrichting een lid van de Raad van Bestuur betrokken is, dan neemt dit lid niet aan de beraadslaging deel. Wanneer alle leden van de Raad van Bestuur betrokken zijn, dan wordt de beslissing of verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd. De commissaris beoordeelt of er geen van materieel belang zijnde inconsistenties zijn in de financiële en boekhoudkundige gegevens die vermeld staan in de notulen van het bestuursorgaan en in het advies van het comité, ten opzichte van de informatie waarover hij beschikt in het kader van zijn opdracht. 

Ook moet de genoteerde vennootschap die beslissingen en verrichtingen openbaar aankondigen via een mededeling. Die mededeling gaat vergezeld van het besluit van het comité, en in voorkomend geval van de motivering waarom de Raad van Bestuur afwijkt van het advies van het comité of van de beoordeling van de commissaris. KBC Groep NV maakt die mededelingen bekend via haar website. U vindt ze hieronder.

2020

  • (geen)    

2021

  • (geen)

2022

  • (geen)