Marktverwachtingen

Update van 12 mei 2022

Verklaring met betrekking tot risico

Omdat we hoofdzakelijk actief zijn als bank-verzekeraar en vermogensbeheerder, zijn we blootgesteld aan een aantal typische risico’s voor de financiële sectoren, zoals – maar zeker niet uitsluitend – kredietrisico, tegenpartijrisico, concentratierisico, interestrisico, muntrisico, marktrisico, liquiditeits- en financieringsrisico, risico van aangegane verzekeringsverplichtingen, wijzigingen in de regelgeving, operationeel risico, betwistingen van klanten, concurrentie van andere en nieuwe spelers en de economie in het algemeen. Hoewel KBC al die risico's nauwlettend opvolgt en beheert binnen een strikt risicokader, kunnen ze toch een negatieve invloed hebben op de waarde van activa of bijkomende kosten genereren boven de verwachte niveaus.

Momenteel wordt een aantal factoren als de belangrijkste uitdagingen beschouwd voor de financiële sector in het algemeen. Die vloeien voornamelijk voort uit de impact van de oorlog in Oekraïne, niet alleen rechtstreeks, maar vooral onrechtstreeks door de stijging van de energie- en grondstoffenprijzen en de tekorten aan de aanbodzijde, die al onder druk stonden tijdens de coronapandemie. Dat heeft geleid tot een stijging van de inflatie, met opwaartse druk op de rentetarieven, volatiliteit op de financiële markten, zwakkere groeivooruitzichten en bezorgdheid over de kredietwaardigheid van tegenpartijen in de meest blootgestelde economische sectoren tot gevolg. Deze risico's beïnvloeden alle economieën in de wereld, maar vooral de Europese, inclusief de thuismarkten van KBC. De onzekerheid over de regelgeving en compliancerisico's (onder meer de kapitaalvereisten, de antiwitwasregelgeving en GDPR) blijven een overheersend thema in de sector, evenals een betere bescherming van de consument. Digitalisering (met technologie als katalysator) biedt zowel kansen als bedreigingen voor het bedrijfsmodel van traditionele financiële instellingen, terwijl klimaatgerelateerde risico's hand over hand toenemen. Ten slotte is het cyberrisico de voorbije jaren een belangrijke bedreiging geworden, niet alleen voor de financiële sector, maar voor de economie in haar geheel. De oorlog in Oekraïne heeft de waakzaamheid op dat gebied opnieuw verhoogd.

We verstrekken informatie met betrekking tot het risicobeheer in ons jaarverslag, onze kwartaalverslagen en risk reports, die allemaal beschikbaar zijn op www.kbc.com.


Onze kijk op economische groei 

Na een uitzonderlijk sterke reële bbp-groei van 1,7% op kwartaalbasis in het vierde kwartaal van 2021, is de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal van 2022 onverwacht gekrompen (met -0,4% op kwartaalbasis). Met name tegenvallende cijfers over de (bruto)export wogen op de Amerikaanse economie. Ondertussen vertraagde de groei van de eurozone ten opzichte van het vorige kwartaal licht tot 0,2%. De economische groei in het eerste kwartaal vertraagde ook licht tot 0,3% in België en 0,7% in Tsjechië. Voor het tweede kwartaal van 2022 verwachten we dat de oorlog in Oekraïne de Europese economie zwaarder zal treffen dan de Amerikaanse. Daardoor kan in het tweede kwartaal een economische stagnatie in de eurozone niet worden uitgesloten. 

Het belangrijkste risico voor onze groeivooruitzichten op korte termijn hangt samen met de economische repercussies van de Russische inval in Oekraïne. Aanhoudend hogere prijzen voor energie en grondstoffen in het algemeen kunnen tot een nog sterkere prijsschok leiden en nog zwaarder op de particuliere consumptie en de bedrijfsactiviteit wegen dan nu wordt verwacht. Dat risico omvat ook de verstrakking op korte termijn van nieuwe en bestaande flessenhalzen en verstoringen van de productie- en bevoorradingsketens. Bovendien zijn de pandemiegerelateerde risico's voor de economische activiteit nog niet definitief verdwenen en kunnen ze in de loop van 2022 opnieuw de kop opsteken, zoals momenteel het geval is in de Chinese economie. Ten slotte zorgen de wereldwijd opgebouwde schulden voor kwetsbaarheden, vooral nu de financieringsvoorwaarden minder worden ondersteund door een soepel monetair beleid.


Onze kijk op rentevoeten en wisselkoersen

In maart 2022 beëindigde de Fed zijn nettoaankopen van activa en verhoogde hij zijn beleidsrente met 25 basispunten, en begin mei nog eens met 50 basispunten tegen de achtergrond van toenemende inflatiedruk. We verwachten dat de Fed zijn beleidsrente in de komende kwartalen verder zal verhogen. Bovendien gaat de afbouw van de balans van de Fed mogelijk al in het tweede kwartaal van start. Ondertussen heeft de ECB haar nettoaankopen in het kader van het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) in maart 2022 stopgezet. De nettoaankopen in het kader van haar inkoopprogramma voor activa (APP) zullen waarschijnlijk in het derde kwartaal worden stopgezet, gevolgd door een eerste verhoging van de depositorente van de ECB met 25 basispunten in september en door verdere renteverhogingen tijdens de daaropvolgende vergaderingen. 

Zowel de Amerikaanse als de Duitse 10 jaarsrente is in het eerste kwartaal gestegen, vooral door de verwachtingen van de markt rond een normalisering van het monetaire beleid. De euro is in het eerste kwartaal sterk in waarde gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De verzwakking van de euro is deels het gevolg van de toenemende renteverschillen tussen de eurozone en de VS, en van het feit dat de Europese economie zwaarder wordt getroffen door de oorlog in Oekraïne. We verwachten dat de euro zijn bodemkoers zal bereiken en geleidelijk zal herstellen ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De Tsjechische kroon (CZK) is in het eerste kwartaal in waarde gestegen en bleef dat ook in het begin van het tweede kwartaal doen. Begin maart was er evenwel een tijdelijke depreciatie als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. Tijdelijke valuta-interventies van de Tsjechische nationale bank (CNB) stabiliseerden de CZK en het daaropvolgende herstel werd ondersteund door de verstrakking van de beleidsrente door de CNB. De CNB heeft haar tweewekelijkse reporente in het eerste kwartaal in twee stappen verhoogd van 3,75% tot 5%, gevolgd door een nieuwe verhoging met 75 basispunten tot 5,75% begin mei. We verwachten nog één renteverhoging in juni en waarschijnlijk hebben we dan de top van de huidige verkrappingscyclus bereikt. In overeenstemming met het positieve renteverschil verwachten we dat de CZK de komende kwartalen zal blijven appreciëren ten opzichte van de euro.    

Per saldo is de Hongaarse forint (HUF) in het eerste kwartaal licht in waarde gedaald ten opzichte van de euro. Tijdens deze periode is de wisselkoers van de HUF vrij volatiel geweest. De HUF daalde sterk aan de vooravond van de Russische inval in Oekraïne begin maart. Het daaropvolgende herstel was vooral te danken aan de toegenomen renteverschillen met de eurozone, die volgens ons ook de rest van 2022 zullen aanhouden. De Hongaarse nationale bank heeft haar basisrente verhoogd van 2,40% aan het begin van het eerste kwartaal tot 4,4% eind maart. Eind april verhoogde ze haar basisrente verder tot 5,4% en in het tweede kwartaal wordt een verdere verstrakking verwacht. 

Voor gedetailleerde analyses en gegevens, zie KBC Economics.

Disclaimer:
verwachtingen, prognoses en verklaringen over toekomstige ontwikkelingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en nschattingen die gemaakt zijn bij het opmaken van de tekst. Toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie onzeker. Diverse factoren kunnen ertoe leiden dat de uiteindelijke resultaten en ontwikkelingen afwijken van de initiële verklaringen. KBC verplicht er zich niet toe om de tekst te updaten bij nieuwe ontwikkelingen.