Marktverwachtingen

Update van 11 augustus 2022

Verklaring met betrekking tot risico

Omdat we hoofdzakelijk actief zijn als bank-verzekeraar en vermogensbeheerder, zijn we blootgesteld aan een aantal typische risico’s voor de financiële sectoren, zoals – maar zeker niet uitsluitend – kredietrisico, tegenpartijrisico, concentratierisico, interestrisico, muntrisico, marktrisico, liquiditeits- en financieringsrisico, risico van aangegane verzekeringsverplichtingen, wijzigingen in de regelgeving, operationeel risico, betwistingen van klanten, concurrentie van andere en nieuwe spelers en de economie in het algemeen. Hoewel KBC al die risico's nauwlettend opvolgt en beheert binnen een strikt risicokader, kunnen ze toch een negatieve invloed hebben op de waarde van activa of bijkomende kosten genereren boven de verwachte niveaus.
Momenteel wordt een aantal factoren als de belangrijkste uitdagingen beschouwd voor de financiële sector in het algemeen. Deze vloeien voornamelijk voort uit de impact van de oorlog in Oekraïne, niet alleen rechtstreeks, maar vooral onrechtstreeks door de stijging van de energie- en grondstoffenprijzen en de tekorten aan de aanbodzijde, die al onder druk stonden na de coronapandemie. Dat heeft geleid tot een stijging van de inflatie, met opwaartse druk op de rentetarieven, volatiliteit op de financiële markten, zwakkere groeivooruitzichten (waarbij de waarschijnlijkheid van een recessie of stagflatie is toegenomen) en bezorgdheid over de kredietwaardigheid van tegenpartijen in de meest blootgestelde economische sectoren tot gevolg. Deze risico's beïnvloeden alle economieën in de wereld, maar vooral de Europese, inclusief de thuismarkten van KBC. Regelgeving en compliancerisico's (onder meer de kapitaalvereisten, de antiwitwasregelgeving en GDPR) blijven een overheersend thema in de sector, evenals een betere bescherming van de consument. Digitalisering (met technologie als katalysator) biedt zowel kansen als bedreigingen voor het bedrijfsmodel van traditionele financiële instellingen, terwijl klimaatgerelateerde risico's hand over hand toenemen. Ten slotte is het cyberrisico de voorbije jaren een belangrijke bedreiging geworden, niet alleen voor de financiële sector, maar voor de economie in haar geheel. De oorlog in Oekraïne heeft de waakzaamheid op dat gebied opnieuw verhoogd.
We verstrekken informatie met betrekking tot het risicobeheer in ons jaarverslag, onze kwartaalverslagen en risk reports, die allemaal beschikbaar zijn op www.kbc.com.

Onze kijk op economische groei 

Na een negatieve reële bbp-groei op kwartaalbasis in het eerste kwartaal van 2022 (-0,4%), is de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal opnieuw gekrompen, deze keer met -0,2% op kwartaalbasis, grotendeels als gevolg van een afbouw van de voorraden en matige investeringen. De jongste indicatoren van het producenten- en consumentenvertrouwen wijzen evenwel op een verdere verzwakking van de economische groei in de komende kwartalen onder invloed van de hoge inflatie en verstrakkende financiële voorwaarden. In de Eurozone is na de sterke groei in het eerste kwartaal (+0,6% op kwartaalbasis) de groei in het tweede kwartaal zelfs nog iets versneld tot +0,7% op kwartaalbasis. Dat was grotendeels te danken aan de dienstensector, zoals het toerisme, in de Zuid-Europese landen. In het tweede kwartaal vertraagde de economische groei in zowel België als Tsjechië, maar bleef toch positief met +0,2% kwartaal-op-kwartaal. Voor de tweede helft van 2022 verwachten we dat de oorlog in Oekraïne de Europese economie zwaarder zal treffen dan de Amerikaanse. Economische stagnatie in de eurozone in de komende kwartalen kan dan ook niet worden uitgesloten.
Het voornaamste risico voor onze kortetermijnvooruitzichten voor de Europese groei houdt verband met de mogelijkheid dat een ernstige onderbreking van de Russische gasleveringen tot acute energietekorten zal leiden. Dat zou een bijkomende opwaartse schok in de energieprijzen veroorzaken, waardoor de consumptie en de bedrijfsactiviteit verder onder druk zouden komen te staan, met het bijkomende risico van selectieve gasrantsoenering en mogelijke sectorsluitingen. Andere risico's, zoals algemene, post-pandemische verstoringen van de toeleveringsketen, nieuwe Covid-besmettingsgolven en kwetsbaarheid als gevolg van hoge schuldniveaus tegen de achtergrond van wereldwijd verstrakkende financieringsvoorwaarden, blijven bestaan.

Onze kijk op rentevoeten en wisselkoersen

Om de toenemende inflatiedruk te bestrijden, heeft de Fed zijn beleidsrente in het tweede kwartaal verder verhoogd met 50 basispunten begin mei en met telkens 75 basispunten midden juni en eind juli.  We verwachten dat de Fed zijn beleidsrente in de komende kwartalen verder zal verhogen. Bovendien is de afbouw van de balans van de Fed ("kwantitatieve verkrapping") in juni begonnen en zal deze tegen september op kruissnelheid zijn gekomen. Ondertussen heeft ook de ECB eind juni de nettoaankopen in het kader van haar algemene inkoopprogramma van activa (APP) stopgezet en eind juli heeft ze haar beleidsrente met 50 basispunten verhoogd om de inflatie in de eurozone, die boven de inflatiedoelstelling ligt, aan te pakken. We gaan ervan uit dat die stap het begin was van een verdere rentenormaliseringscyclus.
Zowel de Amerikaanse als de Duitse 10 jaarsrente steeg in het tweede kwartaal per saldo met ongeveer 50 basispunten in een grotendeels gesynchroniseerde beweging. Midden juni waren de rentes met ongeveer 100 basispunten gestegen, maar ze daalden opnieuw tot hun huidige niveau, dat nu rekening houdt met het toenemende risico van een recessie. Deze bewegingen in het tweede kwartaal waren vooral het gevolg van veranderende marktverwachtingen over hoe het monetaire beleid van de Fed en de ECB zou reageren op de uitzonderlijk hoge inflatiecijfers. De euro is in het tweede kwartaal verder in waarde gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar en stevende af op pariteit, alvorens zich voorzichtig te stabiliseren. De verzwakking van de euro was het gevolg van de toenemende renteverschillen en van het feit dat de Europese economie zwaarder te lijden heeft onder de energiecrisis. Aangezien deze factoren in de komende kwartalen waarschijnlijk zullen aanhouden, verwachten we dat de euro verder in waarde zal dalen tot onder pariteit met de Amerikaanse dollar.
De Tsjechische kroon (CZK) is in het tweede kwartaal licht in waarde gedaald ten opzichte van de euro. De munt daalde kortstondig sterk midden mei, maar werd ondersteund door gerichte valuta-interventies van de Tsjechische nationale bank (CNB). In haar strijd tegen de sterke inflatiedruk heeft de CNB haar beleidsrente in twee stappen verhoogd, van 5% aan het begin van het tweede kwartaal tot de huidige 7%. We verwachten nog één renteverhoging van 50 basispunten, waarmee de top van de huidige verkrappingscyclus waarschijnlijk bereikt zal zijn. Verwacht wordt dat verdere gerichte valuta-interventies van de CNB, indien nodig, de kroon zullen stabiliseren ten opzichte van de euro in de komende kwartalen.   
De Hongaarse forint (HUF) daalde aanzienlijk in waarde ten opzichte van de euro. De zwakte van de HUF hangt samen met een stevige binnenlandse inflatiedruk en een hoge (wereldwijde) risicoaversie. Om de inflatie aan te pakken en te voorkomen dat de HUF nog verder verzwakt (en zo de inflatiedruk nog verder opvoert), heeft de Hongaarse nationale bank haar basisrente verhoogd van 4,4% aan het begin van het tweede kwartaal tot het huidige niveau van 10,75%. We verwachten dat die verkrappingscyclus in de komende kwartalen zal aanhouden.

Voor gedetailleerde analyses en gegevens, zie KBC Economics.

Disclaimer:
verwachtingen, prognoses en verklaringen over toekomstige ontwikkelingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en nschattingen die gemaakt zijn bij het opmaken van de tekst. Toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie onzeker. Diverse factoren kunnen ertoe leiden dat de uiteindelijke resultaten en ontwikkelingen afwijken van de initiële verklaringen. KBC verplicht er zich niet toe om de tekst te updaten bij nieuwe ontwikkelingen.