186660184

Onze risicobenadering

186660184

We kaderen onze duurzame en rendabele prestaties in een degelijk risico-, kapitaal- en liquiditeitsbeheer.

Ons risicobeheer is gebaseerd op een model met drie verdedigingslinies (Three Lines of Defense-model),

 

Onze prioriteit: de klant centraal in het risicobeheer

De voornaamste prioriteit bij risicobeheer is bij te dragen tot het centraal stellen van de klant. Dat betekent dat risicobeheer de business ondersteunt om gepaste, faire en duurzame producten en diensten aan te bieden.

Onze blijvende bezorgdheid: de klant beschermen tegen onfaire of ongepaste prakijken

Een belangrijk onderdeel in het centraal zetten van de klant is de bescherming tegen onfaire of ongepaste praktijken. Klantenbescherming wordt in toenemende mate ook vastgelegd in regelgeving, zoals de Markets in Financial Instruments Directive en Regulation (MiFID/MiFIR) en de Insurance Mediation Directive (IMD), en verschillende initiatieven van de European Securities and Markets Authority (ESMA).

Onze omgeving: toenemende regelgeving

Toenemende regelgeving is een gegeven voor de hele financiële sector. Naast de al in voege zijnde General Data Protection Regulation (GDPR), Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II en MiFIR) en Payment Services Directive II (PSD2) gaat het de volgende jaren onder meer over:

  • de verdere implementatie van de Benchmarkverordening,die ertoe leidt dat de rentebenchmarks die worden gebruikt bij markttransacties, kredietovereenkomsten, rekeningen en de uitgifte van effecten grondig worden hervormd;
  • de hervorming van de Verordening Europese marktinfrastructuur (EMIR), die een operationele impact heeft op onze groepswijde derivatenactiviteiten;
  • de EU-maatregelen om financiële middelen te mobiliseren voor duurzame groei (onder meer openbaarmakingsverplichtingen met betrekking tot milieu-, sociale en governancefactoren);
  • het voorstel voor een Verordening betreffende privacy en elektronische communicatie, dat wordt verwacht in 2020-2021 en onder meer strikte voorwaarden zal opleggen voor het gebruik van elektronische communicatiegegevens;
  • de omzetting van de EU-richtsnoeren in verband met uitbesteding (EBA, EAVB) in nationaal recht;
  • wijzigingen aan de Richtlijn herstel- en resolutieplanning (BRRD2) en aan de Verordening en richtlijn kapitaalvereisten (CRR2 en CRD5) en de verdere implementatie van de Basel IV-wetgeving zowel op EU- als op nationaal niveau;
  • nieuwe IFRS-voorschriften, zoals IFRS 17 dat geldt voor verzekeringsactiviteiten en ingaat binnen een aantal jaren.

Nieuwe risico’s verbonden aan een veranderende omgeving

Cyber risk, waaronder hacking, schatten we ook in als een van de belangrijkste risico’s. In een wereld die steeds meer digitaal wordt, zijn cyberaanvallen een constante bedreiging, met mogelijk belangrijke financiële en reputatieschade.

Business risk ontstaat wanneer wijzigingen in externe factoren de vraag naar onze producten en diensten, of hun winstgevendheid, dreigen aan te tasten. Belangrijke oorzaken daarvan zijn wijzigingen in de concurrentieomgeving of het veranderende gedrag van klanten.

Onze aanpak van de risico’s inherent aan onze sector

Naast die algemene risico’s zijn we als bank-verzekeraar inherent blootgesteld aan typische risico’s voor de sector zoals kredietrisico, landenrisico, interestrisico, wisselkoersrisico, liquiditeitsrisico, risico van aangegane verzekeringsverplichtingen en operationele risico’s. U vindt u een samenvattend overzicht van de belangrijkste typische bank- en verzekeringsrisico’s in het jaarverslag, onder risiocbeheer.

We volgen ons risico nauwgezet op

Naast de uitgebreide opvolging van diverse risico-indicatoren, volgen we onze prestaties inzake solvabiliteit en liquiditeit op via een aantal key performance indicators (KPI’s). De belangrijkste daarvan vindt u in de tabel. Effectieve resultaten per KPI vindt u in het jaarverslag.

KPI Wat?

Reglementaire vereisten

Common equity ratio [Common Equity Tier 1-kapitaal] / [totaal gewogen risicovolume]. De berekening is fully loaded. Overall capital requirement: 11,31%
Elk jaar beslist de Raad van Bestuur over het uitkeren aan de aandeelhouders van het kapitaal dat een 15,0% fully loaded common equity ratio overstijgt.
MREL ratio

[Eigen middelen en in aanmerking komende passiva] /[Totale risicogewogen activa (RWA) of leverage ratio exposure amount (LRE)]

≥ 27,87% RWA (’24)

≥ 7,38% LRE (’24)

Netto stabiele financieringsratio, NSFR [Beschikbaar bedrag stabiele financiering] / [Vereist bedrag stabiele financiering] ≥ 100%
Liquiditeitsdekkingsratio, LCR [Liquide activa van hoge kwaliteit] / [totaal nettokasuitstroom voor de volgende dertig kalenderdagen]

≥ 100%

 

Last update: 9-02-2023