Hoe brengen we het in de praktijk (governance)

Onze duurzaamheidsgovernance:

We hebben duurzaamheid verankerd op de verschillende niveaus binnen onze groep. Dat garandeert dat duurzaamheid zowel de aandacht krijgt van de hoogste beslissingsorganen, als breed geïntegreerd wordt in onze activiteiten.

Hieronder vindt u een vereenvoudigd overzicht. Voor meer details en onze specifieke governance met betrekking tot klimaatverandering verwijzen wij naar ons Duurzaamheidsverslag

De Raad van Bestuur wordt op de hoogte gehouden door het Directiecomité over het duurzaamheidsbeleid. Het Risico- en Compliance comité waakt over de duurzaamheid gerelateerde risico's. De Raad van Bestuur beoordeelt de implementatie van de duurzaamheidsstrategie door middel van het duurzaamheidsdashboard en spreekt zich uit over belangrijke wijzigingen in het duurzaamheidsbeleid.


Het Directiecomité bekrachtigt de beslissingen van de Interne Duurzaamheidsraad en de Sustainable Finance Steering Committee en is het hoogste niveau met directe verantwoordelijkheid voor duurzaamheid.

De Interne Duurzaamheidsraad (ISB) wordt voorgezeten door de CEO. Hier
zetelen ook: 

  • de CFO van KBC Groep, tevens voorzitter van het Sustainable Finance Steering Comité, en ondervoorzitter van de Raad  
  • de algemeen directeur voor Group Corporate Sustainability
  • en senior managers van alle bedrijfsonderdelen en kernlanden

Het ISB is het belangrijkste platform voor het aansturen van duurzaamheid en neemt beslissingen over elke kwestie die verband houdt met duurzaamheid.

De Divisie Group Corporate Sustainability wordt geleid door haar algemeen directeur en is  verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en supervisie van de duurzaamheidsstrategie. Ze rapporteert aan het ISB en de CEO en bereidt het duurzaamheidsdashboard voor.

Als onderdeel van haar algemene duurzaamheidsstrategie heeft KBC een afzonderlijk Sustainable Finance Programma opgezet. Aanvankelijk was dat programma gericht op KBC's aanpak van klimaatmitigatie en -adaptatie. Sindsdien hebben we het toepassingsgebied echter uitgebreid tot andere milieuthema's zoals biodiversiteit, water en circulariteit.

Het Core Team van het Sustainable Finance Programma zorgt voor de dagelijkse uitvoering van KBC's milieuaanpak en ondersteunt de bedrijfsafdelingen daarbij. Het kernteam, onder leiding van een programmamanager van Group Corporate Sustainability, bestaat uit specialisten van de functies Finance, Credit Risk en Risk, samen met duurzaamheidsexperts.

De Sustainable Finance Steering Committee houdt toezicht op het Sustainable Finance Programma, wordt voorgezeten door de CFO en rapporteert aan het Directiecomité en de Raad van Bestuur. Het ziet toe op de algemene voortgang en de technische uitvoering van het Sustainable Finance Programma. Verschillende afdelingen op groepsniveau werken daartoe nauw samen. Daarnaast is een apart Data and Metrics Steering Committee opgericht om specifiek de verzameling en rapportage van klimaat gerelateerde gegevens te beheren. Tot slot overziet en beheert de CSRD-stuurgroep de implementatie van de nieuwe Europese CSRD verslagleggingswetgeving.

Wij hebben de lokale verantwoordelijkheid op managementniveau gelegd door in elk kernland een General Manager voor Sustainability aan te stellen. De Country Sustainability Managers zijn verantwoordelijk voor de integratie van de beslissingen van de ISB over de duurzaamheidsstrategie van KBC in hun land. Zij werken nauw en frequent samen met de Group Corporate Sustainability Divisie en rapporteren functioneel aan haar Algemeen Directeur.

De Country Sustainabilty afdelingen en de CSR-comités bieden ondersteuning bij de integratie van de duurzaamheidsstrategie en bij de organisatie en communicatie van lokale initiatieven op dit gebied. 

Externe adviesorganen adviseren KBC over verschillende aspecten van duurzaamheid en bestaan uit deskundigen uit de academische wereld. De External Sustainability Board adviseert de Group Corporate Sustainability Divisie over duurzaamheidsbeleid en -strategie. De RI Advisory Board ziet toe op de screening van het maatschappelijk verantwoorde karakter van de RI-fondsen van KBC Asset Management.