Juridische info

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Groep geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Een deel van de informatie op deze website (bijvoorbeeld de presentaties) geeft een samengevat en/of vereenvoudigd beeld van de werkelijkheid, en is daardoor onvolledig. Bovendien is een deel van de informatie gebaseerd op niet-IFRS data.


KBC Groep NV is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan KBC Groep NV, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.