186660184

Risicobeleid

186660184

De belangrijkste kenmerken van het risk governance model van KBC zijn:

 • de Raad van Bestuur, bijgestaan door het Risico- en Compliancecomité (RCC), die jaarlijks de risicobereidheid bepaalt, de risico’s bewaakt en indien nodig acties voorstelt;
 • een geïntegreerde architectuur rond het Directiecomité die risicobereidheid, strategie en het bepalen van performancedoelstellingen aan elkaar koppelt;
 • het Risicobeheercomité en activiteitgebonden risicocomités gemandateerd door het Groepsdirectiecomité;
 • risicobewuste commerciële managers die optreden als eerste verdedigingslinie voor een gezond risicobeheer binnen de groep;
 • één enkele, onafhankelijke risicofunctie die de chief risk officer (CRO) van de groep, lokale CRO’s en risicofuncties en de groepsrisicofunctie omvat. De risicofunctie vormt (samen met Compliance) de tweede verdedigingslinie en Interne Audit vormt de derde verdedigingslinie.

Risicobeheerinformatie

Bankverzekeringsactiviteiten brengen typische risico’s met zich mee, zoals kredietrisico , marktrisico , liquiditeitsrisico, verzekeringstechnisch risico, operationeel risico en andere niet-financiële risico’s. Al die risico’s beheersen is een van de meest cruciale opdrachten voor het management.

U vindt risicobeheerinformatie over onze groep in:

 

Belangrijkste sectorgebonden risico’s

Typische risico’s voor de sector Hoe gaan we daarmee om?

Referentie in het jaarverslag 2020

Kredietrisico

 

 • Bestaan van een degelijk beheerskader
 • Boeken van waardeverminderingen, nemen van risicobeperkende maatregelen, optimalisering van het algemene kredietrisicoprofiel, rapportering, stress testing enz.
 • Limietsystemen om concentratierisico binnen de kredietportfolio te beheersen, enz.
p. 88-98

Marktrisico van niet-tradingactiviteiten

 

 • Bestaan van een degelijk beheerskader
 • Basis-Point-Value (BPV), gevoeligheid van de Net Interest Income, sensitiviteit per risicotype, stress tests, limietopvolging voor cruciale indicatoren, enz.
p. 99-107
Niet-financiële risico’s (operationeel risico, compliancerisico, reputatierisico, bedrijfsrisico, strategisch risico)
 • Bestaan van een degelijk beheerskader; 
 • Group key controls, Risicoscans, Key Risk Indicators, enz.
 • Risicoscans en opvolging van risicosignalen
 • Strikt acceptatiebeleid, stresstests, monitoring, enz.
p. 108-113
Marktrisico van tradingactiviteiten
 • Bestaan van een degelijk beheerskader;
 • Historical VaR-methode, BPV- en basisrisicolimieten, greeks en scenariolimieten voor producten met opties, stresstests, enz.
p. 114-116
Liquiditeitsrisico
 • Bestaan van een degelijk beheerskader;
 • Opstellen en testen van noodplannen voor het beheersen van een liquiditeitscrisis;
 • Liquiditeitsstresstests, beheer van financieringsstructuur, enz.

 

p. 117-119

Verzekeringstechnische risico’s

.

 • Bestaan van een degelijk beheerskader
 • Acceptatie-, tariferings-, schadereserverings-, herverzekerings- en schaderegelingsbeleid, enz.
p. 120-122

Klimaat- en andere ESG-risico’s

 • Graduele integratie in bestaande beheerskaders,
 • Lopende initiatieven binnen het Sustainable Finance programma
 • Nemen van risicobeperkende maatregelen, inclusief beleidslijnen voor kredietverlening en investeringsportefeuille
 • Inschatten van korte- en langetermijnrisico’s aan de hand van scenario- en sensitiviteitsanalyses, enz.

p. 123-126

 

Last update: 01-04-2020