Informatie met betrekking tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 oktober 2018

Notulen (samenvatting: zie **) Download
Informatie 4 september 2018
Agenda/oproeping Download
Voorstellen tot besluit en commentaren van de Raad van Bestuur met betrekking tot de onderwerpen op de agenda Download
Verslag van de Raad van Bestuur met het oog op de toekenning aan de Raad van Bestuur van de bevoegdheid tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal Download
Volmachtformulieren aandeelhouders en obligatiehouders

Download 

Download

Aantal aandelen/stemrechten* op 4 september 2018 415 897 567
Bijkomende informatie over het recht van aandeelhouders om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en over het vraagrecht van de aandeelhouders Download

* De stemrechten verbonden aan de eigen aandelen in bezit van dochtervennootschappen van KBC Groep NV zijn geschorst (57 473  op 4 september 2018).
** Samenvatting: De Buitengewone Algemene Vergadering van 4 oktober 2018 heeft aan de Raad van Bestuur een machtiging toegekend waarbij aan de Raad de mogelijkheid wordt verleend om het kapitaal van KBC Groep NV te verhogen indien hij dat opportuun acht. De Raad van Bestuur kan onder deze machtiging in één of meerdere malen overgaan tot een verhoging van het kapitaal ten belope van maximaal 700.000.000 EUR, met de beperking dat het voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders maximaal ten belope van 291.000.000 EUR kan worden opgeheven of beperkt. De statuten werden gewijzigd in overeenstemming met deze beslissing. De machtiging werd verleend voor een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de openbaarmaking van de statutenwijziging.

Last update: 11-10-2018