Verantwoord beleggen

KBC is al meer dan 30 jaar een pionier en een van de grootste spelers in België op het vlak van verantwoord beleggen. We willen onze klanten de kans geven om te beleggen in ondernemingen en in landen die hun maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid erkennen. Zo kunnen we samen bijdragen aan een duurzamere samenleving en de nadelige impact van ondernemingen op de maatschappij helpen te beperken. 

Verantwoord beleggen

Door het groeiende bewustzijn over maatschappelijke, bestuurs- en milieukwesties neemt de interesse in producten die verantwoord beleggen, bij zowel particuliere als institutionele beleggers, steeds toe. Verantwoord beleggen biedt klanten een manier om hun financiële doelstellingen te combineren met hun bezorgdheid over het milieu, maatschappelijke kwesties en deugdelijk bestuur.

De pioniersrol van KBC sinds 1992

KBC heeft een lange traditie van verantwoord beleggen opgebouwd. Al in 1992 lanceerde KBC het eerste fonds in België dat verantwoord belegt. Sindsdien hebben we geregeld nieuwe oplossingen op de markt gebracht en zijn onze methodes steeds strenger geworden. KBC Asset Management was ook de eerste financiële instelling in België die zijn eigen onderzoekseenheid voor verantwoord beleggen oprichtte. We onderschrijven ook de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties en hebben ons algemene beleggingsbeleid daar zelfs volledig rond gebouwd.

Sinds juni 2021 sluit KBC Asset Management nutsbedrijven die thermische steenkool gebruiken om elektriciteit op te wekken en alle bedrijven die thermische steenkool winnen, uit van al zijn actief beheerde fondsen. Voor fondsen die verantwoord beleggen gaan we nog een stap verder en passen we uitsluitingsregels toe, zoals voor gokken, conventionele wapens, bont en speciale leersoorten, enz.

Nieuwe beleggingen die KBC-entiteiten voor eigen rekening doen, moeten sinds eind 2020 voldoen aan de meeste uitsluitingscriteria die KBC Asset Management heeft gedefinieerd voor zijn fondsen die verantwoord beleggen, naast het uitsluitingsbeleid dat al enkele jaren van kracht was, met onder meer de KBC-blacklists van specifieke bedrijven, schenders van mensenrechten en controversiële regimes. Het KBC-Pensioenfonds heeft sinds 2017 een expliciet ESG-beleid verankerd in zijn Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.  KBC Groep onderschrijft van bij het begin het 'Towards
Sustainability'-kwaliteitslabel, dat werd ontwikkeld op initiatief van Febelfin, de federatie van de Belgische financiële sector. In het kader van dat engagement is zorgt KBC Groep ervoor dat al haar producten die verantwoord beleggen in België op de markt worden gebracht, het label hebben verkregen of aan het verkrijgen zijn.

Regelgevend kader

Het huidige RI-kader van KBC Asset Management is een door KBC opgesteld intern maar beproefd en extern getoetst kader. KBC Asset Management stemt dat kader verder af op nieuwe EU-regelgeving zoals de SFDR en MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) en gaat er momenteel van uit dat alle fondsen die verantwoord beleggen ofwel artikel 8- ofwel artikel 9-fondsen zijn volgens de SFDR. 

Een ruim assortiment oplossingen die verantwoord beleggen

KBC biedt een veelzijdig aanbod van oplossingen die verantwoord beleggen, variërend van Best-in-Class fondsen en Eco-thematische fondsen tot de laatst toegevoegde Impact Investing-fondsen.

• Best-in-Class beleggingsfondsen beleggen in bedrijven of landen die in vergelijking met sectorgenoten de beste prestaties neerzetten op het gebied van deugdelijk bestuur, het milieu en sociale thema's.
• Eco-thematische fondsen beleggen in bedrijven die met hun producten en diensten een oplossing bieden voor specifieke maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, het dreigende tekort aan drinkwater of de zoektocht naar alternatieve energie.
•  Impact Investing-fondsen beleggen in bedrijven waarvan de goederen en/of diensten duidelijk een rechtstreekse positieve invloed hebben op onze maatschappij. We zoeken met andere woorden naar bedrijven die het als hun kernactiviteit zien om niet alleen een financieel rendement te genereren, maar ook een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij of het milieu.

KBC fondsbeheerders passen strenge doorlichtingsmethoden toe op bedrijven en landen

Op basis van strenge en duidelijke regels wordt een diepgaande screening uitgevoerd om te bepalen welke bedrijven en landen behoren tot het  beleggingsuniversum voor oplossingen die verantwoord beleggen. We sluiten beleggingen in bepaalde ondernemingen uit vanwege hun controversiële activiteiten. Voor de informatie over bedrijven doen we een beroep op externe onderzoeksbureaus die gespecialiseerd zijn in duurzaamheidsonderzoek. KBC Asset Management hecht veel belang aan transparantie en maakt daarom al zijn onderzoeksresultaten beschikbaar op zijn website.

Zo garanderen we onafhankelijkheid

Verantwoord beleggen staat of valt met zijn geloofwaardigheid. Om die reden staan het duurzaamheidsbeleid en de duurzaamheidscriteria onder toezicht van de Responsible Investing Advisory Board, die volledig onafhankelijk is van KBC. Deze instantie bestaat uit vooraanstaande academici van verschillende universiteiten, die experts zijn in domeinen als mensenrechten, bedrijfsethiek, biologie en ecologie. Ze treden op in eigen naam en vertegenwoordigen niet de instellingen waar ze actief zijn. Zij adviseren welke screeningmethode wij moeten gebruiken en stellen de criteria op voor de beoordeling van bedrijven. Ze garanderen ook dat de doorlichting volledig, grondig en accuraat verloopt.

Stemmen bij volmacht: we brengen onze stem als aandeelhouder uit in het belang van onze klanten

KBC Asset Management voert een actief beleid inzake stemmen bij volmacht en engagement. Door de rechten uit te oefenen die gekoppeld zijn aan de aandelen in de beleggingsfondsen en door zijn stem te laten horen op de jaarlijkse algemene vergaderingen van deze ondernemingen, wil KBC de belangen van zijn klanten en beleggers verdedigen. KBC Asset Management past dat actieve stembeleid toe op diverse thema's, omdat het zich ervan bewust is dat de waarde van een onderneming op middellange en lange termijn niet alleen bepaald wordt door haar activiteiten, maar ook door haar deugdelijk beleid en duurzaamheidsaspecten. Al deze factoren kunnen een aanzienlijke impact hebben op de waardecreatie of op het rendement van onze klanten en beleggers. In 2021 namen we deel aan 351 algemene vergaderingen en stemden we over in totaal meer dan 4 000 resoluties.

Ga voor meer informatie over verantwoord belegging van KBC naar Duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen - KBC Bank & Verzekering.