Bedrijfsethiek

 

In al onze activiteiten respecteren we alle regels en voorschriften met betrekking tot een ethische bedrijfsvoering en het specifieke beleid en de richtlijnen van de KBC-groep op dat vlak. Enkele voorbeelden zijn:

  • De KBC-Gedragslijn bevat de essentiële waarden van onze bedrijfsethiek. Het is een uniforme set regels voor alle KBC-medewerkers die bepalen hoe ze zich professioneel gedragen ten opzichte van hun werkgever, klanten, leveranciers, collega's, de maatschappij, concurrenten en de media. De gedragslijn bepaalt dat we de belangen van onze klanten op de eerste plaats stellen, dat we fair en correct zijn, dat we ons verantwoordelijk tonen en onze verantwoordelijkheid opnemen, en dat we groot belang hechten aan discretie. We besteden ook bijzondere aandacht aan opleiding over de Gedragslijn. 
  • We hebben ook groepswijde beleidslijnen inzake integriteit, fraudepreventie en anticorruptie. We hanteren een nultolerantiebeleid ten aanzien van alle vormen van corruptie en blijven onze systemen en procedures verfijnen om corruptie in al haar vormen te onderzoeken, op te sporen en te rapporteren. Ons anticorruptieprogramma omvat een volledig uitgerold due diligence-systeem voor derden, tegenpartijen en leveranciers, die de beginselen van dat programma moeten naleven. Bovendien bevat het informatie over hoe om te gaan met geschenken, entertainment en sponsoring. Tot slot werken we samen met de Belgische afdeling van Transparency International, wereldwijd de belangrijkste organisatie in de strijd tegen corruptie.
  • KBC respecteert de principes van de mensenrechten volldeig in al zijn activiteiten: zie Beleid van KBC Groep inzake Mensenrechten (in het Engels).
  • We hanteren specifieke restricties voor de handel in effecten door medewerkers die toegang hebben tot koersgevoelige informatie.
  • We hebben een Beleid voor de bescherming van klokkenluiders sinds 2006. Als je onethisch gedrag wil melden, klik dan hier
  • KBC gedraagt zich als een verantwoordelijke belastingbetaler en heeft recent haar fiscale strategie (in het Engels) herzien en geactualiseerd.
  • Centraal en groepswijd fraudecompetentiecentrum: als antwoord op het toenemende aantal externe fraudepogingen op het gebied van cybercriminaliteit, identiteitsdiefstal en factuurfraude, werken we voortdurend aan bewustmaking en implementeren we frauderisicobeheerstools in nauwe samenwerking met onze bedrijfsentiteiten.

Alle beleidslijnen worden regelmatig herzien en indien nodig bijgewerkt. Op die manier beantwoorden we aan de behoeften en verwachtingen van onze veranderende omgeving en voldoen we aan alle relevante eisen en voorschriften.

De directie van de lokale KBC-groepsentiteiten draagt de hoofdverantwoordelijkheid voor de toepassing van die principes en voor de organisatie en bescherming van de integriteit en reputatie van de entiteit. Ze wordt bijgestaan door de Compliance-afdelin an KBC Groep, die nauwlettend toeziet op de manier waarop het bedrijfsbeleid en de richtlijnen worden toegepast. Compliance zorgt er ook proactief voor dat ze in overeenstemming blijven met bijgewerkte wettelijke vereisten.

Meer specifiek is Compliance Groep verantwoordelijk voor: