Bedrijfsethiek

In al onze activiteiten respecteren we alle regels en voorschriften met betrekking tot een ethische bedrijfsvoering en het specifieke beleid en de richtlijnen van de KBC-groep op dat vlak. Enkele voorbeelden:

  • De KBC-Gedragslijn bevat de essentiële waarden van onze bedrijfsethiek: een uniforme set regels voor alle KBC-medewerkers die bepalen hoe ze zich professioneel gedragen ten opzichte van hun werkgever, klanten, leveranciers, collega's, de maatschappij, concurrenten en de media. De gedragslijn bepaalt dat we de belangen van onze klanten op de eerste plaats stellen, dat we fair en correct zijn, dat we ons verantwoordelijk tonen en onze verantwoordelijkheid opnemen, en dat we groot belang hechten aan discretie. We respecteren altijd de waardigheid van onze klanten en collega's. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan opleiding en bewustmaking.
  • Onze beleidslijnen over integriteit, fraudepreventie en anticorruptie zijn essentieel om integriteit in te bedden in onze dagelijkse activiteiten. KBC werkt samen met de Belgische afdeling van Transparency International (TI) – wereldwijd de belangrijkste organisatie in de strijd tegen corruptie – om een correcte inschatting te kunnen maken van alle relevante issues.
  • In al zijn activiteiten respecteert KBC volledig de principes van de mensenrechten: KBC Group Policy on Human Rights (in het Engels).
  • We hanteren specifieke restricties voor de handel in effecten door medewerkers die toegang hebben tot koersgevoelige informatie.
  • We hebben een beleid voor de bescherming van klokkenluiders in de KBC-groep. Als je onethisch gedrag wil melden, klik dan hier
  • KBC gedraagt zich als een verantwoordelijke belastingbetaler en heeft recent haar fiscale strategie (in het Engels) herzien en geactualiseerd.

De afdeling Compliance van KBC Groep zorgt ervoor dat de richtlijnen toegepast worden, informatie vertrouwelijk blijft en de privacy gerespecteerd wordt.

Alle beleidslijnen worden regelmatig herzien en wanneer nodig geactualiseerd om altijd in overeenstemming te zijn met de veranderende omgeving, voorschriften en reglementen.

De risico's van ons duurzaamheidsbeleid worden niet alleen beoordeeld door Compliance Groep maar ook geauditeerd via verschillende kanalen.

De lokale compliancediensten ondersteunen de directie van elke lokale KBC-groepsentiteit, die de hoofdverantwoordelijkheid draagt voor de toepassing van die principes en voor de organisatie en bescherming van haar integriteit en reputatie.

Zoals vastgelegd in de compliancecharters van KBC werken de compliancediensten onafhankelijk. KBC heeft directe rapporteringslijnen tussen de lokale compliancefuncties en Compliance Groep.

Meer specifiek is Compliance Groep verantwoordelijk voor: