Financiële markten en beleggersbescherming

In de context van de financiële markten en beleggersbescherming heeft KBC Compliance Groep een aantal regels uitgevaardigd om beleggers te beschermen als beleggingsdiensten worden aangeboden. Die regels zijn gebaseerd op de relevante Europese richtlijnen, zoals MiFID en de Richtlijn Marktmisbruik. In dat kader werden de volgende initiatieven genomen:

  • MiFID – Zorgplicht:

Het kader voor adviesverlening over financiële instrumenten aan onze Belgische klanten werd verbeterd en op basis van inspecties hebben we het verzamelen van klantinformatie gefinetuned, de vragenlijst over het risicoprofiel herschreven en een vragenlijst ingevoerd om de kennis van klanten over specifieke risico's verbonden met onze producten te beoordelen. We hebben ook de kennis van onze adviseurs over MiFID verbeterd. Deze actieplannen moeten ervoor zorgen dat we, in overeenstemming met onze strategie die de klant centraal stelt, eerst en vooral naar de behoeften van de klant kijken om hem de beste financiële instrumenten aan te bieden.

  • AssurMiFID:

Met de invoering van de MiFID-regels voor verzekeringsactiviteiten in België hebben we bij KBC Verzekeringen een reeks maatregelen genomen met betrekking tot verzekeringsproducten. Die maatregelen zijn vergelijkbaar met die van KBC Bank en hebben onder meer betrekking op het verzamelen van klanteninformatie (risicoprofiel), informatieverstrekking aan klanten, de invoering van een belangenconflictenbeleid en eerstelijnscontroles, de opleiding van personeel en de toepassing van regels betreffende de zorgvuldigheidsplicht.

  • Eerste- en tweedelijnscontroles:

We hebben onze eerstelijnscontroles in de verschillende divisies verder verbeterd (met bijzondere aandacht voor het opvolgen van onze kantoren in geval van inbreuken). Op basis van die controles is Compliance begonnen met tweedelijnscontroles om zowel het opzet als de doeltreffendheid van de eerstelijnscontroles te checken.

  • Persoonlijke transacties en marktmisbruik:

Medewerkers worden regelmatig gewezen op emissies waarvan ze over voorkennis en vertrouwelijke informatie beschikken of waarvoor er een belangenconflict zou kunnen zijn. Er zijn voortdurend controles om na te gaan of de verplichtingen worden nageleefd en om mogelijke inbreuken op te sporen. Compliance Groep controleert meer algemeen de verrichtingen in financiële instrumenten die als mogelijk verdacht kunnen worden beschouwd omdat ze bv. zijn uitgevoerd vóór een gebeurtenis (winstwaarschuwing, overname, enz.). Als Compliance zulke verrichtingen vaststelt, zal het de bevoegde autoriteiten daarvan in kennis stellen.