186660184

Risicobeleid

186660184

De belangrijkste kenmerken van het risk governance model van KBC zijn:

 • de Raad van Bestuur, bijgestaan door het Risico- en Compliancecomité (RCC), die jaarlijks de risicobereidheid bepaalt, de risico’s bewaakt en indien nodig acties voorstelt;
 • een geïntegreerde architectuur rond het Directiecomité die risicobereidheid, strategie en het bepalen van performancedoelstellingen aan elkaar koppelt;
 • het Risicobeheercomité en activiteitgebonden risicocomités gemandateerd door het Groepsdirectiecomité;
 • risicobewuste commerciële managers die optreden als eerste verdedigingslinie voor een gezond risicobeheer binnen de groep;
 • één enkele, onafhankelijke risicofunctie die de chief risk officer (CRO) van de groep, lokale CRO’s en risicofuncties en de groepsrisicofunctie omvat. De risicofunctie vormt (samen met Compliance) de tweede verdedigingslinie en Interne Audit vormt de derde verdedigingslinie.

Risicobeheerinformatie

Bankverzekeringsactiviteiten brengen typische risico’s met zich mee, zoals kredietrisico , marktrisico , liquiditeitsrisico, verzekeringstechnisch risico, operationeel risico en andere niet-financiële risico’s. Al die risico’s beheersen is een van de meest cruciale opdrachten voor het management.

U vindt risicobeheerinformatie over onze groep in:

 

Belangrijkste sectorgebonden risico’s

Typische risico’s voor de sector Hoe gaan we daarmee om?

Informatie in het jaarverslag 2019

Kredietrisico

Mogelijke negatieve afwijking ten opzichte van de verwachte waarde van een financieel instrument voortvloeiend uit de wanbetaling of wanprestatie door een contractpartij als gevolg van het onvermogen of de onwil tot betaling of prestatie door die partij, of van bepaalde situaties of maatregelen van politieke of monetaire autoriteiten in een bepaald land.

 • Bestaan van een degelijk beheerskader
 • Boeken van waardeverminderingen, nemen van risicobeperkende maatregelen, optimalisering van het algemene kredietrisicoprofiel, stress testing enz.
 • Limietsystemen om concentratierisico binnen de kredietportfolio te beheersen
p. 95-105

Marktrisico van niet-tradingactiviteiten

Structurele marktrisico’s, zoals het renterisico, aandelenrisico, vastgoedrisico, spreadrisico, wisselkoersrisico en inflatierisico. Structurele risico’s zijn risico’s die inherent deel uitmaken van de commerciële activiteit of de langetermijnposities

 • Bestaan van een degelijk beheerskader
 • Basis-Point-Value (BPV), gevoeligheid van de Net Interest Income, sensitiviteit per risicotype, stress tests, limietopvolging voor cruciale indicatoren, enz.
p. 106-115

Liquiditeitsrisico

Risico dat KBC niet in staat is om zijn betalingsverplichtingen tijdig na te komen zonder hoger dan verwachte kosten te maken.

 • Bestaan van een degelijk beheerskader
 • Liquiditeitsstresstests, beheer van financieringsstructuur, opstellen en testen van noodplannen voor het beheersen van een liquiditeitscrisis
  enz.
p. 129-132

Marktrisico van tradingactiviteiten

Mogelijke negatieve afwijking van de verwachte waarde van een financieel instrument veroorzaakt door wijzigingen in het niveau of de volatiliteit van marktprijzen zoals van de rente, wisselkoersen, aandelen- of grondstoffenprijzen.

 • Bestaan van een degelijk beheerskader
 • Historical VaR-methode, BPV en basis risk limiten, greeks en scenariolimieten  voor producten met opties, stresstests, enz
p. 125-128

Verzekeringstechnische risico’s

Risico’s die voortvloeien uit de onzekerheid over de frequentie en de omvang van verzekerde schadegevallen.

 • Bestaan van een degelijk beheerskader
 • Acceptatie-, tariferings-, schadereserverings-, herverzekerings- en schaderegelingsbeleid, enz.
p. 133-135

Niet-financiële risico’s

Operationeel risico is de kans op schade als gevolg van ontoereikendheden of tekortkomingen in de werkwijzen en systemen, menselijke fouten of plotse externe gebeurtenissen met een menselijke of natuurlijke oorzaak. Compliancerisico is het risico van verliezen of sancties als gevolg van het niet naleven van wet- en regelgeving die een integriteitsdimensie heeft en van de interne beleidslijnen en gedragscodes die de eigen waarden van de instelling weerspiegelen. Het omvat het conduct risk, d.w.z. het huidige of toekomstige risico van verliezen als gevolg van ongepaste levering van financiële diensten, met inbegrip van gevallen van opzettelijk of nalatig wangedrag. Klimaatrisico is het risico dat voortvloeit uit de overgang naar een koolstofarme economie en het risico van klimaatgerelateerde fysieke gebeurtenissen die invloed hebben op onze activiteiten. Andere niet-financiële risico’s omvatten het reputatierisico, het bedrijfsrisico en strategische risico’s. 

 • Bestaan van een degelijk beheerskader;
 • Group key controls, Risicoscans, Key Risk Indicators, enz.
 • Risicoscans en ontwikkeling van nieuwe methodologieën in samenwerking met externe partijen
 • Strikt acceptatiebeleid, stresstests, monitoring, enz.

p. 116-124

 

Last update: 01-04-2020

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.