Divisie België

Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) FY 2018 FY
2019
FY
 2020
FY 2021
Nettorente-inkomsten 2 576 2 516 2 579 2 533
Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) 527 494 562 460
     Verdiende premies 1 070 1 115  1 141 1 197
     Technische lasten -543 -621 -579 737
Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) -110 -95 -63 -55
     Verdiende premies 998 1 000 913 903
     Technische lasten -1 108 -1 095 -976 -958
Nettoresultaat uit afgestane herverzekering -26 -2 -12 36
Dividendinkomsten 74 78 47 38
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
101 177 32 224
Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa / 
Netto gerealiseerd resultaat van schuldinstrumenten tegen reële waarde
met verwerking via OCI
0 4 0 2
Nettoprovisie-inkomsten 1 182 1 182 1 138 1 320
Overige netto-inkomsten 225 187 157 195
TOTALE OPBRENGSTEN 4 549 4 542 4 438 4 754
Exploitatiekosten -2484 -2 485 -2 398 -2 436
Bijzondere waardeverminderingen -93 -244 -695 303
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures -8 -6 -9 -3
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 1 963 1 807 1 335 2 618
Belastingen -513 -463 -335 -621
Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0
RESULTAAT NA BELASTINGEN 1 450 1 344 1 001 1 997
     Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 0 0
     Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 1 450 1 344 1 001 1 997

Divisie Tsjechië

Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) FY 2018 FY 2019 FY
2020
FY 2021
Nettorente-inkomsten 1 043 1 277 1 012 972
Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) 103 115 141 142
     Verdiende premies 248 281 302 337
     Technische lasten -145 -166 -161 -194
Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) 58 54 48 61
     Verdiende premies 260 228 206 182
     Technische lasten -202 -174 -158 -121
Nettoresultaat uit afgestane herverzekering -8 -5 -1 17
Dividendinkomsten 1 1 1 1
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
72 -85 7 95
Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële
activa / Netto gerealiseerd resultaat van schuldinstrumenten tegen reële
waarde met verwerking via OCI
0 0 1 -4
Nettoprovisie-inkomsten 257 254 203 214
Overige netto-inkomsten 14 102 13 8
TOTALE OPBRENGSTEN 1 540 1 714 1 425 1 506
Exploitatiekosten -729 -770 -752 -803
Bijzondere waardeverminderingen -42 -17 -226 126
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures 19 8 -2 -3
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 788 935 446 827
Belastingen -134 -146 -71 -129
Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0
RESULTAAT NA BELASTINGEN 654 789 375 697
     Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 0 0
     Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 654 789 375 697

 

Divisie Internationale Markten

Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) FY 2018 FY2019 FY
2020
FY 2021
Nettorente-inkomsten 896 865 894 962
Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) 117 136 150 160
     Verdiende premies 254 315 321 336
     Technische lasten -137 -179 -172 -176
Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) 34 36 26 39
     Verdiende premies 101 95 105 111
     Technische lasten -67 -60 -79 -71
Nettoresultaat uit afgestane herverzekering -11 -8 -5 -16
Dividendinkomsten 0 0 0 1
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening.
74 48 43 23
Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële
activa / Netto gerealiseerd resultaat van schuldinstrumenten tegen reële
waarde met verwerking via OCI
0 2 2 2
Nettoprovisie-inkomsten 284 301 273 305
Overige netto-inkomsten 17 -11 8 -7
TOTALE OPBRENGSTEN 1 412 1 367 1 391 1 469
Exploitatiekosten -909 -932 -894 -1 048
Bijzondere waardeverminderingen 118 12 -250 -160
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures 5 5 0 0
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 626 452 247 262
Belastingen -93 -73 -48 -135
Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0
RESULTAAT NA BELASTINGEN 533 379 199 127
     Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 0 0
     Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 533 379 199 127

 

Last update: 11-02-2022