CAGR
[compound annual growth rate]: samengestelde jaarlijkse groeivoet

Common equity ratio
[Common Equity Tier 1-kapitaal] / [totaal gewogen risicovolume].

Dekkingsratio
[specifieke waardeverminderingen op kredieten] / [uitstaande impaired kredieten]. Voor een definitie van impaired, zie Impaired kredieten ratio. De teller en noemer kunnen in voorkomend geval worden beperkt tot de impaired kredieten die meer dan 90 dagen achterstallig zijn.

Dividenduitkeringsratio
[uit te keren dividendbedrag plus te betalen coupon op de kernkapitaaleffecten verkocht aan de overheid en de AT1-instrumenten in het eigen vermogen] / [geconsolideerde nettowinst]

Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel
[eigen vermogen van de aandeelhouders] / [aantal gewone aandelen min eigen aandelen (per einde periode)]

Gecombineerde ratio (schadeverzekeringen)
[verzekeringstechnische lasten, inclusief interne schaderegelingskosten / verdiende verzekeringspremies] + [bedrijfskosten / geboekte verzekeringspremies] (telkens na herverzekering).

Impaired kredieten ratio
[uitstaand bedrag van impaired kredieten] / [totale uitstaande kredietportefeuille]. Impaired kredieten zijn kredieten waarvoor het onwaarschijnlijk is dat de volledige contractuele hoofdsom en interesten worden (terug)betaald; het gaat om de leningen met KBC-defaultstatus PD 10, PD 11 en PD 12, en dat komt overeen met de nieuwe definitie van non-performing zoals gebruikt door de Europese Bankautoriteit (EBA). De teller kan desgevallend worden beperkt tot impaired loans die meer dan 90 dagen achterstallig zijn (PD 11 + PD 12).

Kosten-inkomstenratio
[exploitatiekosten van de bankactiviteiten] / [totale opbrengsten van de bankactiviteiten].

Kredietkostenratio
[nettowijziging in de waardeverminderingen voor kredietrisico’s] / [gemiddelde uitstaande kredietportefeuille].

Leverage ratio
[reglementair beschikbaar tier 1-kapitaal] / [totale exposure measure]. De exposure measure is het totaal van niet-risicogewogen on-balance en off-balance sheet elementen, gebaseerd op boekhoudgegevens.

Liquiditeitsdekkingsratio (Liquidity coverage ratio, LCR)
[Liquide activa van hoge kwaliteit] / [totale nettokasuitstroom voor de volgende dertig kalenderdagen]

Marktkapitalisatie
[slotkoers KBC-aandeel] x [aantal gewone aandelen]

Netto stabiele financieringsratio (Net stable funding ratio, NSFR)
[Beschikbaar bedrag stabiele financiering] / [Vereist bedrag stabiele financiering]

Nettorentemarge van de groep
[nettorente-inkomsten van de bankactiviteiten] / [gemiddelde rentedragende activa van de bankactiviteiten].

Rendement op eigen vermogen
[resultaat na belastingen, toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij] / [gemiddeld eigen vermogen van de aandeelhouders, exclusief bepaalde herwaarderingsreserves].

Rendement op toegewezen eigen vermogen van een divisie (ROAC)
[resultaat na belastingen (inclusief belangen van derden) van een divisie] / [gemiddeld toegewezen eigen vermogen van de divisie]. Het aan een divisie toegewezen kapitaal is gebaseerd op de risicogewogen activa voor bankactiviteiten (volgens Basel III) en risicogewogen activa-equivalenten voor verzekeringsactiviteiten (volgens Solvency II).

Solvabiliteitsratio, KBC Verzekeringen
[beschikbaar solvabiliteitskapitaal] / [vereist solvabiliteitskapitaal].


Winst per aandeel, gewoon
[resultaat na belastingen, toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij] / [gemiddelde van het aantal gewone aandelen min eigen aandelen]. Als er een coupon op de additional tier 1-instrumenten in het eigen vermogen, dan wordt die van de teller afgetrokken.

Winst per aandeel, verwaterd
[resultaat na belastingen, toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij] / [gemiddelde van het aantal gewone aandelen, plus verwaterende opties, min eigen aandelen]. Als er een coupon op de additional tier 1-instrumenten in het eigen vermogen, dan wordt die van de teller afgetrokken.