België

België

Economische Vooruitzichten België 

Ook in België hogere inflatie

Een aantrekkende vraag, aanbodproblemen en sterk stijgende energieprijzen hebben in heel Europa tot hogere inflatie geleid. Ook in België liep de inflatie op, maar in tegenstelling tot de meeste andere EU-landen was het inflatiecijfer volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) in België tijdens de zomer erg volatiel.

Dat was het gevolg van het basiseffect veroorzaakt door de verschuiving van de solden vorig jaar van juli naar augustus. Het verklaart waarom de inflatie in België volgens de HICP-meting scherp is gedaald van 4,7% in augustus tot 3,8% in september. De meting volgens de nationale consumptieprijsindex (NCPI) bedroeg in september evenwel 2,9%, dat is een lichte stijging tegenover het cijfer van augustus (2,7%). Deze inflatiemaatstaf is maand na maand gestegen sinds het lage niveau van 0,3% in januari (zie figuur BE1). 

De divergentie tussen de HICP- en NCPI-meting van de inflatie is het gevolg van diverse methodologische verschillen. Zo wordt het effect van de solden in de NCPI over zes maanden uitgesmeerd, maar in de HICP in de respectieve maanden opgenomen. Opmerkelijk is dat de stijging van de NCPI-inflatie doorheen 2021 nagenoeg volledig was toe te schrijven aan de bijdrage van de energiegevoelige componenten "vervoer" en "huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen" (zie figuur BE2).

Wij verwachten dat de inflatie door de recente stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen in het najaar hoog zal blijven met pieken boven 3%. Er blijft niettemin behoorlijk wat onzekerheid over hoe hoog de inflatie in de komende maanden daadwerkelijk kan oplopen en hoe lang deze hogere inflatie zal aanhouden.

Wij gaan uit van opnieuw lagere energieprijzen in de loop van 2022, zodat een ontsporing van de inflatie wordt vermeden. In ons scenario zullen de maandcijfers van de inflatie tot het late voorjaar van 2022 boven 2,5% blijven, maar daarna terugvallen tot bijna 1% tegen het einde van het jaar. Al met al hebben wij ons vooruitzicht voor de jaargemiddelde inflatie in België slechts beperkt verhoogd, van 2,1% tot 2,4% in 2021 en van 1,8% tot 2,0% in 2022.

Het risico bestaat echter dat de energiecrisis langer aanhoudt en dat die zal doorwerken in hogere lonen, met tweederonde-effecten tot gevolg. In een dergelijk alternatief scenario kan een spiraal ontstaan die zorgt voor een aanhoudend hogere inflatie.

Is het herstel in gevaar?

De stijgende energieprijzen zouden kunnen gaan wegen op de consumptievraag, in het bijzonder gezien het effect ervan op armere huishoudens. Indien zo, dan komt dat bovenop de vertraging van het groeimomentum die de afgelopen maanden al is waargenomen.

De conjunctuurbarometer van de NBB kromp in september voor de tweede opeenvolgende maand, maar bleef wel op een hoog niveau. De verzwakking was grotendeels te wijten aan knelpunten aan de aanbodzijde (een tekort aan materialen en personeel), die een rem zetten op de activiteit.

Intussen bleef de vraag wel sterk, zoals blijkt uit het consumentenvertrouwen. De stijging van die indicator in september maakte de lichte daling in de vorige maand ongedaan.

De energiecrisis kan de vertrouwenscijfers die in het najaar worden gepubliceerd aantasten. Maar de impact zal in ons scenario niet blijvend zijn, omdat wij ervan uitgaan dat de stijging van de energieprijzen slechts een tijdelijke schok is. De huidige energiecrisis kan dus wel wat stoom uit het herstel halen, maar zal het niet echt in gevaar brengen. Daarom hebben wij onze groeiprognose voor de Belgische economie voor 2021 slechts beperkt naar beneden bijgesteld van 5,6% tot 5,5%. De groeivooruitzichten voor 2022 blijven ongewijzigd.

Woningprijzen blijven fors stijgen

Volgens de geharmoniseerde prijsindex van Eurostat trok de prijsdynamiek op de Belgische woningmarkt in het tweede kwartaal van 2021 aan tot 7,4% (jaar-op-jaar), van 6,9% in het eerste kwartaal van 2021 en 5,7% in het vierde kwartaal van 2020. België behoort tot de grote groep van 21 EU-lidstaten waar de woningprijzen in het tweede kwartaal met meer dan 5% stegen. De lage rente en de interesse vanwege investeerders bleven wellicht de belangrijkste drijvende krachten achter de prijsontwikkeling.

Wij hebben onze raming voor de gemiddelde prijsstijging van Belgische woningen in 2021 naar boven bijgesteld tot 6,0%, wat de weerspiegeling is van de sterke dynamiek in de eerste helft van het jaar. Na een nog stevig 2021 zal de prijsdynamiek in 2022 naar verwachting vertragen (+3,0%) als gevolg van een geringere bbp-groei en stijgende rentes. De kans bestaat evenwel dat de woningprijzen sterker blijven stijgen dan wij verwachten. In dat geval zou de overwaardering van de markt (momenteel geraamd op 10 à 15%) verder oplopen, met het risico dat de prijzen ergens op middellange termijn zullen corrigeren.

Economische voorspellingen oktober 2021

Nationale rekeningen (reële jaarwijziging, in %)

  2020 2021 2022
Particuliere consumptie -8,7 4,0 4,2
Overheidsconsumptie 0,6 5,7 3,1
Investeringen in vaste activa -6,9 10,8 3,4

Bedrijfsinvesteringen

-7,8 11,3 4,1

Overheidsinvesteringen

-1,4 8,7 4,4

Investeringen in woongebouwen

-6,9 10,3 3,0
Finale binnenlandse vraag (ongerekend voorraadwijzigingen) -6,1 6,1 3,7
Voorraadwijziging (groeibijdrage) 0,1 -1,1 0,8
Uitvoer van goederen en diensten -4,6 7,1 7,1
Invoer van goederen en diensten -4,3 6,4 8,3
       
Bruto binnenlands product (bbp) -6,3 5,5 3,6
       
Beschikbaar gezinsinkomen 1,4 1,0 1,5
Bruto-gezinsspaarquote (in % beschikbaar inkomen) 21,7 18,7 14,5

Evenwichtsindicatoren

  2020 2021 2022
Inflatie (gemiddelde jaarwijziging, in %)      

Consumptieprijzen (geharmoniseerde CPI)

0,4 2,4 2,0

Gezondheidsindex (nationale CPI)

1,0 1,7 2,0
       
Arbeidsmarkt      

Werkgelegenheid (jaarwijziging, in 1000, einde jaar)

-13,0 72,2 75,0

Werkloosheidsgraad (in % van de beroepsbevolking, einde jaar, Eurostat definitie)

6,0 6,3 5,8
       
Overheidsfinanciën (in % van het bbp bij ongewijzigd beleid)      

Netto-financieringssaldo

-9,4 -7,3 -4,0

Overheidsschuld

114,1 113,0 112,5
       
Saldo lopende rekening (in % van bbp) 0,9 0,4 -1,0
       
Woningprijzen (gemiddelde jaarwijziging in %, bestaande en nieuwe woningen, Eurostat definitie) 4,2 6,0 3,0

Andere voorspellingen

Wereld

Ierland

Centraal- en Oost-Europa

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.