Equator Principles

Projectfinanciering: de toepassing van de Equator Principles onderstreept de ecologische en maatschappelijke verantwoordelijkheid die KBC al lang opneemt bij al zijn activiteiten.

We hebben de Equator Principles – de belangrijkste maatstaf van de financiële sector om milieu- en maatschappelijke risico's in grote industriële en infrastructuurprojecten te bepalen, beoordelen en beheren – officieel onderschreven op 27 januari 2004. Die Principles zijn gebaseerd op de duidelijk gedefinieerde beleids- en richtlijnen van de IFC (International Finance Corporation, de privésectorafdeling van de Wereldbank-groep) en de Wereldbank. KBC heeft de Equator Principles rechtstreeks opgenomen in zijn algemene kredietbeleid. Ze worden wereldwijd toegepast in de projectfinancieringsactiviteiten van KBC.

In overeenstemming met de Equator Principles verlenen we alleen financieringen en advies als de kredietnemer bereid is zich te houden aan de ecologische en maatschappelijke processen en beleidslijnen die vervat zijn in die Equator Principles. Daarom hebben we in elke entiteit een Equator Principles-coördinator aangeduid die optreedt in samenspraak met de centrale kredietdienst, die de eindverantwoordelijkheid heeft om de ecologische en maatschappelijke aspecten van projecten te beoordelen.

De meest recente update dateert van 1 oktober 2020 en bevat nieuwe verbintenissen met betrekking tot klimaatverandering, biodiversiteit, mensenrechten en inheemse volkeren. Verder werd het toepassingsgebied van de Equator Principles verruimd.  De nieuwe verplichtingen met betrekking tot klimaatverandering zijn o.a. een specifieke verwijzing naar het Klimaatakkoord van Parijs en de invoering van een risicobeoordeling met betrekking tot klimaatverandering door een onafhankelijke consultant als vereiste voor bepaalde projecten.

Projectfinanciering anno 2021

Aantal gefinancierde projecten per risicocategorie:

2021 Category A Category B Category C Total
Project Finance 0 5 4 9
Project Related Corporate Loans 0 0 8 8
Project Finance Advisory 0 0 0 0
Total 0 5 2 17

In 2021 had KBC 17 transacties volgens de Equator Principles (tegenover 22 in 2020), geen project van categorie A (projecten met potentieel significante negatieve milieu- en sociale risico's en/of ernstige gevolgen), 5 projecten van categorie B (projecten met potentieel beperkte negatieve milieu- en sociale risico's en/of gevolgen die minder ernstig zijn) en 12 projecten van categorie C (risico's die als minimaal worden beschouwd en projecten die in het land van uitvoering aan de wettelijke voorschriften voldoen).

Het categorie A-project vereist een strikte controle van de milieueffecten en rapportering aan de bevoegde autoriteiten, die ook in de kredietovereenkomst is opgenomen. Bovendien moet het project zelf toezicht houden en de resultaten voorleggen aan de autoriteiten, met inbegrip van de regionale milieubeschermingsagentschappen.

Aantal gefinancierde projecten per sector, per regio, per aangewezen land en die een onafhankelijke beoordeling hebben gekregen:

2021 Category A Category B Category C Total
Sector        
Real Estate 0 0 8 8
Infrastructure 0 2 0 2
Power 0 3 4 7
Other 0 0 0 0
Region        
Europe 0 5 12 17
Africa 0 0 0 0
Designated Country        
Yes 0 5 9 14
No 0 0 3 3
Independent Review        
Yes 0 5 3 8
No 0 0 9 9
Project Finance Total 0 5 12 17

Voor een overzicht van de projecten, zie KBC Group N.V. (2020) - Equator Principles Association.

We wijzen erop dat de rapporteringscijfers geen rekening houden met kleinschalige projecten in de hernieuwbare-energiesector in België en Centraal-Europa waarvan de totale investeringskosten minder dan 10 miljoen USD bedragen.

Onze rapportering over de Equator Principles-rapportages bevat sinds 2020 ook grote vastgoedontwikkelings- en vastgoedherontwikkelingsprojecten, echter beperkt tot projecten met investeringskosten van meer dan 30 miljoen euro