BoJ: Tu Quoque?

De markten: kort op de bal

Azië volgt de trend naar beleidsnormalisatie

De recente anti-inflatie campagne van de Fed laat zich ook voelen buiten de VS. In de meer ontwikkelde Aziatische landen (Korea, Japan) bleef de consumenteninflatie tot nu relatief gematigd. Toch bereikt de normalisatiegedachte ook die regio.

Zo verhoogde de Bank of Korea (BoK) vanmorgen de beleidsrente met 25 bpn tot 1.25%. Het is de derde verhoging sinds de start van de rentecyclus in augustus. De renteverhoging moet uiteraard in de eerste plaats de inflatie afremmen. Die bedroeg 3.7% j/j in december (2.7% voor de kerninflatie). De BoK gaat traditioneel gradueel tewerk. Toch hield voorzitter Lee de deur open voor verdere verhogingen. De BoK verwacht immers dat de inflatie nog voor een aanzienlijke periode boven 3% zal blijven. Bovendien merkte voorzitter Lee op dat een eventuele verdere verhoging tot 1.5% nog steeds geen echt strak beleid  betekent. Het is eerder een afbouw van een sterk stimulerend beleid. Naast de inflatie neemt de BoK waarschijnlijk ook de elementen van financiële stabiliteit in overweging zoals de oplopende schulden bij de gezinnen en sterk stijgende vastgoedprijzen. De Koreaanse won, die voorbije maanden onder druk stond, deed het de voorbije dagen beter, al was dat vooral uiting van een zwakkere dollar. Ook vanmorgen zijn de winsten zeer bescheiden.

Naast de Koreaanse renteverhoging was er vanmorgen ook een opvallend bericht van het persagentschap Reuters over het monetair beleid in Japan. Volgens de klassieke ‘goed ingelichte bronnen’ onderzoekt ook de Bank of Japan (BOJ) of ze haar ultra-soepel beleid niet moet bijsturen. De algemene Japanse inflatie (0.6% j/j in december) blijft nog steeds zeer laag en wordt vooral gevoed door hogere grondstoffen en energieprijzen. Zo klokte de producentenprijsinflatie voor december die vanmorgen bekend werd gemaakt, af op 8.6% j/j. Voorlopig is niet duidelijk in welke mate en hoe snel Japanse bedrijven deze prijzen zullen doorreken aan de eindklant. Toch worden hogere prijzen voor sommige producten een punt van discussie. Ook BoJ gouverneurs gaven recent aan dat inflatie stilaan oploopt.
De BoJ heeft op dit ogenblik een korte termijn beleidsrente van -0.1% en probeert de 10-j rente stabiel te houden in een band rond 0.0%. Een echte renteverhoging is niet voor morgen. Toch is een bijsturing van het beleid mogelijk zelfs voor de 2%-doelstelling wordt bereikt. De BoJ zou de markt kunnen voorbereiden door haar ‘guidance’ aan te passen dat ze de rente nog voor lange tijd op ‘het huidige niveau of lager’ zal houden. Ook het breder maken van de band voor de toegestane schommeling van de 10-j rent is een optie die op termijn overwogen kan worden. De facto verminderde de BoJ ook al het tempo van de netto-aankopen van overheidsobligaties.

Voorlopig zijn dit niet meer dan geruchten en een renteverhoging in 2022 is hoogst onwaarschijnlijk.  Toch is het een bijkomende illustratie hoe de monetaire geesten wereldwijd rijpen. De 5-j rente in Japan nadert vanmorgen de 0.0% grens en komt daarmee kort bij het hoogste punt van de voorbije 6 jaar. Ook de yen werkt stevig verder aan zijn comeback van de voorbije week. Die was vooral ingegeven door de bredere correctie van de dollar en het tanend risicosentiment (Nasdaq gisteren opnieuw -2.52%). Zelfs al blijft het vooruitzicht op concrete renteverhogingen in Japan beperkt en voorwaardelijk, toch vestigt het debat vanmorgen er ook de aandacht op dat het de reële (beleids)rente in Japan relatief hoog is en dat ook zo kan blijven. Zeker in een context van risicoaversie kan dat de yen opnieuw meer glans geven. 112.50/15 is de eerstvolgende belangrijke steunzone voor USD/JPY. 

USD/JPY: yen vecht terug omwille van zwakke USD, door risk-off maar ook deels ‘intrinsieke’ sterkte.

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Voor Powell (en Co) blijft inflatie prioriteit boven groei

Voor Powell (en Co) blijft inflatie prioriteit boven groei

Bank of England ‘kan niet anders’ dan inflatie terugbrengen naar 2.0%

Bank of England ‘kan niet anders’ dan inflatie terugbrengen naar 2.0%

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst