Lost de ECB voorzichtig het gaspedaal?

De markten: kort op de bal

‘Grote’ beslissing over obligatieaankopen waarschijnlijk pas in december

Flag EU

De julivergadering van de ECB was een geval apart. De ECB bracht haar communicatie over het rentebeleid in lijn met de nieuw geformuleerde inflatiedoelstelling. Met het oog op het bereiken van die nieuwe symmetrische 2.0% doelstelling zal de ECB de rente op huidige lage niveau van -0,50% (of nog lager) houden tot de inflatie 2% bereikt lang voor het einde van de beleidshorizon. Daar moet de inflatie dan blijven voor de rest van de beleidshorizon. Tenslotte moet de onderliggende inflatie voldoende vooruitgang boeken om consistent te zijn met de 2%-inflatiedoelstelling op lange termijn. Als aan deze voorwaarden voldaan is, kan de rente worden verhoogd. Mooi om te weten, maar dat is niet voor morgen (en ook niet voor overmorgen).

De vragen die markt op korte termijn bezig houden gaan niet over de timing van de eerste renteverhoging, maar over de aankopen van overheidsobligaties. De ECB werkt op twee niveaus. Vooreerst koopt ze maandelijks a rato van €20 miljard obligaties onder het APP programma. Dat behoort ondertussen tot de standaard ‘toolkit’. Ze helpen samen met de lage rente om de inflatiedoestelling op (lange) termijn te halen. Naast APP zette de ECB alle zeilen bij om de economie te helpen het hoofd te bieden tegen de uitzonderlijke impact van de pandemie. Een deflatoir scenario vermijden was hoofdzaak. Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijk remedies. Eén van die uitzonderlijke antwoorden was het PEPP aankoopprogramma van obligaties. De ECB riep een enveloppe van € 1850 mld in het leven om tot maart 2022 bijkomend obligaties op te kopen. Dat moet er mee voor zorgen dat de financieringscondities in de euro zone voldoende soepel blijven om het herstel op koers te houden. In maart vond de ECB dat de monetaire condities door oplopende rentes niet meer voldoende stimulerend waren. Ze trok het wekelijkse tempo van de obligatieaankopen op. De facto koopt de ECB vanaf maart om en bij de € 80 miljard/maand onder PEPP in plaats van € 60 miljard voorheen. Dit aankooptempo wordt op de vergadering donderdag opnieuw geëvalueerd.

Kort door de bocht luidt de vraag hoe de monetaire condities zich verhouden tot de vooruitgang in het herstel. Afgemeten aan het absolute renteniveau (maar bijvoorbeeld ook aan het niveau van de euro) zijn die monetaire condities minstens even soepel dan eind maart en soepeler dan in juni (vorige ECB vooruitzichten). Anderzijds versnelt het economisch herstel in de EMU en stijgt de inflatie sneller dan verwacht (3% in augustus). De ECB zal haar groei- en zeker de inflatievooruitzichten dan ook opwaarts bijstellen. Is dat voldoende om het tempo van de PEPP-obligatieaankopen terug te schroeven? Recente uitspraken van ECB-gouverneurs tonen aan dat dit, zoals bijna altijd, onderwerp blijft van intens debat tussen ‘duiven’ en haviken. De uitkomst van dit debat blijft onzeker, maar onder meer de notulen van de juli-vergadering geven aan dat een groeiend aantal leden er toch wel iets voor voelt om iets minder hard op het gaspedaal te staan. Terug naar het PEPP-aankooptempo van voor de maartbeslissing? Mogelijk. Op zich is dat geen schokkende aanpassing, maar voor de markten blijft het een signaal dat ook de ECB erkent dat de economie richting de post-coronafase evolueert. Het kan de rentes en de euro een duwtje in de rug geven.

Wat dat post-coronatijdperk betreft, moet de ECB nog belangrijke knopen doorhakken. Wat na het einde van de PEPP in maart 2022? Ook dan zal waarschijnlijk nog aanzienlijke stimulus nodig zijn om de ECB-doelstellingen te bereiken. Naast de lage rente, zal de ECB waarschijnlijk concluderen dat er meer nodig blijft dan de € 20 miljard maandelijkse ‘standaard’ APP-aankopen. De nieuwe geformuleerde ECB-doelstelling wijst in die richting. Met andere woorden: er komt waarschijnlijk een overgang van PEPP naar een ‘aangepast’ APP na maart 2022. Hoe die overgang wordt gemaakt en vooral het tempo van de obligatieaankopen post-PEPP, is belangrijk voor de markten. De kans dat de ECB dit complex (en gevoelig) debat nu al beslecht is klein en waarschijnlijk eerder iets voor december. 

Figuur - Duitse 10-j rente: hoe soepel moeten de monetaire condities zijn?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.