ECB verhoogt deposito rente tot 4.0%

De markten: kort op de bal

Rente kan voor langere tijd op dit niveau worden vastgehouden.

Flag EU

The ECB verhoogde vandaag haar beleidsrentes met 25 bpn. De depositorente komt daardoor op 4.0%. Het was de 10e vergadering op rij dat de ECB de rente optrok. Afgemeten aan de consensus van de analistenverwachting zowel als aan de prijszetting op de geldmarkten zou het een ‘close call’ worden tussen een onveranderd beslissing of een verhoging met 25 bpn.

In de beleidscommuniqué stelt de ECB vast dat de inflatie vertraagt, maar nog te lang te hoog blijft. In dat verband werd het vooruitzicht voor de inflatie dit en volgend jaar lichtjes opgetrokken tot respectievelijk 5.6% (van 5.4% in juni) en 3.2% in 2024 (van 3.0%). 2025 wordt de inflatie marginaal lager ingeschat (2.1% van 2.2%)  De opwaartse herziening komt vooral op conto van hogere energieprijzen. Kerninflatie blijft hoog maar het pad voor de verwacht onderliggende inflatie werd wel licht neerwaarts bijgesteld. Het steeds verder doorsijpelen van de monetaire verstrakking naar de vraag en een zwakke internationale context liggen aan de basis van de aanzienlijke neerwaartse herziening van de groei (0.7% van 0.9% in 2023, 1.0% van 1.5% in 2024 en 1.5% van 1.6% in 2025).

Voor toekomstige stappen in het beleid houdt de bank zich aan een data-afhankelijke aanpak. Zoals ze de ontwikkelingen nu inschat, heeft de beleidsrente een niveau heeft bereikt dat voldoende restrictief is om, als het lang genoeg wordt aangehouden, de inflatie terug naar de 2%-doelstelling kan brengen. Anders gezegd, de rente heeft waarschijnlijk een plateau bereikt waar de ECB de tijd krijgt/neemt om de impact van de reeds genomen stappen te evalueren. Hoe lang de ECB de rente op dit niveau moet/zal houden is nu niet te bepalen. Ook wilde voorzitster Lagarde niet formeel bevestigen dat de rente definitief de top voor deze cyclus heeft bereikt. De afrol van het de APP obligatieportefeuille gaat verder maar er komen geen bijkomende verkopen. Ook geen verandering met betrekking tot de PEPP obligatieportefeuille (volledige herinvestering op een flexibele manier tot eind 2024). Tijdens de persconferentie gaf voorzitster Lagarde wel toe dat een aantal leden in het beleidscomité nu al wilden pauzeren, maar uiteindelijk werd de beslissing wel gedragen door een solide meerderheid.

Hoewel er vooraf veel onzekerheid was of de ECB zou verhogen of pauzeren, blijven de bewegingen op de Europese rentemarkt al bij al beperkt. De markt heeft vooral oog voor het feit dat de ECB de rente nu voor een langere periode onveranderd zal houden. Verdere verhogingen zijn waarschijnlijk niet onmiddellijk aan de orde. De 2-j Duitse rente daalt marginaal ondanks de verhoging (minus 2.5 bpn). De lange rentes dalen zelfs iets forser (10-j minus 7.0 bpn). Dit heeft waarschijnlijk te maken met de verwacht lagere groei. Ook het feit dat de ECB voorlopig de afbouw van haar obligatieportefeuille niet versnelt, is een potentieel positieve factor voor obligaties. De beperkte kans op bijkomende rentesteun, gecombineerd met een zwakke verwachte groei sturen de euro lager. EUR/USD dook van 1.0730 tot 1.0675 op dit ogenblik en krijgt daarmee een volgende technische zone in de buurt van EUR/USD 1.0635 in het vizier.

Figuur - EUR/USD: Mogelijk einde van de ECB rentecyclus stuurt euro lager.    

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse economie raakt voorlopig niet uit het slop

Japanse economie raakt voorlopig niet uit het slop

Brits arbeidsmarktrapport te gemengd voor eenduidige conclusies

Brits arbeidsmarktrapport te gemengd voor eenduidige conclusies

China lost eerste fiscaal shot

China lost eerste fiscaal shot

Britse pond is kwetsbaar in aanloop naar BoE meeting

Britse pond is kwetsbaar in aanloop naar BoE meeting