RBA ruilt ene dilemma voor het andere

De markten: kort op de bal

Australisch voorbeeld stemt tot nadenken

De Australische centrale bank stond tijdens de meest recente beleidsvergadering van 7 februari voor een dilemma. Dat lezen we in de notulen die vanmorgen werden vrijgegeven. Dat was in december ook zo, toen ze het hoofd boog over een pauze in de rentecyclus maar uiteindelijk toch koos voor een verderzetting met 25 bpn. Eerder deze maand was er echter geen discussie óf er een renteverhoging moest komen, maar met hoeveel: 25 bpn dan wel de herintroductie van 50 bpn. De haviken die pleitten voor 50 bpn verwezen naar de steeds wijder verspreide en hoger dan verwachte inflatie. Ook de verrassend snelle loonstijgingen maakten velen bij de RBA nerveus. In combinatie met het ruime spaaroverschot biedt het de Australische gezinnen een stevige buffer die consumptie en dus inflatie bestendigt. Morgen volgt wat dat betreft een nieuwe stand van zaken met de publicatie van de loongroeicijfers in het vorige kwartaal. De argumenten voor het behoud van 25 bpn waren de algemene onzekerheid rond de vooruitzichten, indicaties dat inflatie ondertussen over de piek heen is en het gegeven dat de reële inkomens (gecorrigeerd voor inflatie) dalende zijn en uiteindelijk op consumptie zullen wegen. De RBA koos uiteindelijk voor een compromis à la Belgique: de kleinst mogelijke renteverhoging maar met duidelijke communicatie dat er meer in de pijplijn zit. De herwonnen assertiviteit bij de RBA zorgde voor een aardverschuiving in de markt met rentestijgingen van 15 bpn aan het korte eind van de curve. De markt trok de verwachte beleidsrentepiek stevig op tot bijna 4%. De marktreactie op de notulen is logischerwijs minder uitgesproken. Korte rentes trokken wat hoger in de nasleep van de notulen maar daar blijft uiteindelijk iets meer dan 2 bpn van over. De verwachte rentetop schoof de afgelopen weken wel nog verder op, richting 4.25%. De Australische dollar gaf AUD/USD 0.69 op. In een breder kader zijn we geïntrigeerd door het idee dat de centrale bank een terugkeer naar 50 bpn overwoog. Het toont aan dat niets in steen gebeiteld is; de economische cijfers moeten de noodzaak enkel aantonen. Het duurde even vooraleer de markten beseften dat vertragen in de rentecyclus niét gelijk staat aan stoppen. Nu moet ze er zelfs steeds meer rekening mee houden dat het opnieuw sneller kan ook. Het Australische voorbeeld stemt tot nadenken: een centrale bank die terugschakelde naar renteverhogingen van 25 bpn maar door een reeks sterke data rechts voorbij wordt gestoken. Waar zien we dat momenteel nog gebeuren?

Beleidsrenteverwachtingen van Australische geldmarkt

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Japanse inflatie koelt fors af, maar…

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Bank of England verhoogt tot 4.25%

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …

Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …

Zwitserse centrale bank verhoogt rente met 50 bpn

Zwitserse centrale bank verhoogt rente met 50 bpn