Zwitserse inflatie vertraagt tot 2.6% j/j

De markten: kort op de bal

Zwitserse frank zet een stapje terug

Als het gaat over inflatie spreken we in Zwitserland nog steeds over een andere orde van grootte dan in de EMU of in de meeste andere ontwikkelde landen. Het jaar-op-jaar inflatiecijfer (nationale methode) bereikte er een top van 3.5% in augustus vorig jaar. Prijsstijgingen hadden daarmee duidelijk post gevat boven de doelzone van de Zwitserse centrale bank (SNB) die een inflatie nastreeft beneden 2% (maar geen negatieve inflatie wil). De neerwaartse trend van de voorbije maanden zette zich ook in april door. Op maandbasis bleef het prijsniveau onveranderd. Prijsstijgingen voor vliegtuigtickets en reizen, kleding en schoenen werden geneutraliseerd door prijsdalingen voor hotels, groenten en huisbrandolie. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar lag het prijsniveau 2.6% hoger (was 2.9% in maart). De markt rekende op een beperktere afkoeling tot 2.8%. De kerninflatie blijft stabiel op 2.2% j/j (2.3%) verwacht.

De SNB is meestal eerder karig met commentaren over haar beleid. Toch gaven een aantal SNB-gouverneurs recent aan dat de huidige beleidsrente inflatie over de beleidshorizon maar juist richting de 2% top van de doelzone brengt. Dit suggereert dat een bijkomende (laatste?) verhoging met 25 bpn eind juni een meer dan reële optie is/was. Eind maart verhoogde ze de beleidsrente nog van 1% tot 1.5%. De Zwitserse geldmarktrentes dalen vanmorgen na de cijfers marginaal (3-4 bpn). Ook de Zwitserse frank verzwakt van EUR/CHF 0.976 tot 0.984. Toch zijn we er niet van overtuigd dat het huidige cijfer al voldoende is om verdere SNB actie op 22 juni af te blazen. De SNB vergadert slechts een keer per kwartaal. Tot nader bericht evolueert de EUR/CHF-combinatie in een nauwe band tussen 0.97 en 1.01. De SNB is geen vragende partij om de munt buiten deze band te laten verzwakken en kan hem nog steeds ondersteunen met wisselkoersinterventies zoals aangegeven in de beleidsverklaring van eind maart. 

Figuur - EUR/CHF: Zwitserse frank lichtjes onderdruk na softere inflatiecijfers

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EC(B) brengt ontnuchterende boodschap

EC(B) brengt ontnuchterende boodschap

Britse inflatie daalt tot 2%

Britse inflatie daalt tot 2%

RBA houdt rente onveranderd

RBA houdt rente onveranderd

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Zweedse inflatieafkoeling stokt .