Ook ECB schakelt terug naar 25 basispunten

De markten: kort op de bal

Europese korte rente en euro dalen lichtjes. Lange rente stijgt.

Flag EU

Na een start met 25 bpn in juli vorig jaar, twee stappen van 75 basispunten en drie verhogingen van 50 bpn, verhoogde de ECB haar beleidsrentes vandaag met 25 bpn. De richtinggevende depositorente komt daardoor op 3.25%. Toch opent de bank haar beleidscommuniqué met de vaststelling dat de inflatie veel te lang veel te hoog blijft. De recente ontwikkelingen zijn ook nog steeds min of meer in lijn met de inschatting/vooruitzichten van maart. De algemene inflatie koelt af, maar de onderliggende inflatie blijft hoog. Waarom dan terugschakelen? De ECB gaat er vanuit dat de reeds doorgevoerde renteverhogingen met vertraging nu volop beginnen door te werken in de financieringscondities en dus in de economie, al blijft dit een proces met veel onzekerheid. De ECB schakelt daarom naar een data-afhankelijke aanpak en zal in functie van de data alles in het werk blijven stellen om de inflatie terug te brengen naar de 2.0% doelstelling.

De rente blijft het belangrijkste beleidsinstrument van de ECB. Toch wordt de monetaire verstrakking nog een beetje kracht bijgezet door de afbouw van de ECB balans. Vanaf juli plant de ECB volledig te stoppen met het herinvesteren van de obligaties die vervallen in de ‘reguliere’ APP portefeuille. (is € 15 mld per maand tot eind juni). Obligaties uit het PEPP programma dat werd opgestart ten tijde van de pandemie worden zoals eerder aangekondigd nog steeds geherinvesteerd tot minstens eind 2024. Via een flexibel gebruik van dit instrument ziet de ECB ook toe op een gelijkmatige implementatie van het beleid over alle landen van de zone. 

Tijdens de persconferentie nam ECB-voorzitster Lagarde akte van de uiteenlopende ontwikkelingen tussen een verzwakkende goederensector en een aanhoudend sterke dienstensector, zowel inzake activiteit als inzake prijsontwikkelingen. De druk op de op de lonen blijft sterk. Onder meer daarom ziet ECB ook nog steeds opwaartse risico’s voor haar inflatiescenario. De enquête over de kredietverlening wees wel op een sterkere vertraging dan algemeen verwacht. Toch was er tijdens de vergadering unanimiteit om de rente te verhogen. Sommigen toonden zich opnieuw voorstander van een verhoging met 50 bpn. Lagarde gaf hoe dan ook duidelijk aan dat de ECB niet aan een pauze toe is en ze nog bijkomend werk voor de boeg heeft.

De marktreactie was logisch maar al bij al beperkt. De korte rentes (2-j) dalen ongeveer 5 bpn. De markt hield immers nog rekening met een beperkte kans op een renteverhoging met 50 bpn. De markt houdt ondertussen nog rekening met een ‘laatste’ renteverhoging met 25 bpn in de zomer. De mogelijke terughoudendheid van de ECB om de rente voldoende verder te verhogen leidt ondertussen wel tot hogere lange rentes (30-j + 7 bpn) omwille van hogere inflatieverwachtingen. De euro zet een stapje terug maar aan 1.1040 blijft de schade tot nader bericht beperkt. 

Figuur - 2-j EMU swaprente: (Korte) rentes dalen lichtjes na 25 bpn ECB renteverhoging.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt

Spaanse socialisten lijden zware verkiezingsnederlaag

Spaanse socialisten lijden zware verkiezingsnederlaag

Japanse economie groeit sneller dan verwacht

Japanse economie groeit sneller dan verwacht

Gemengde signalen van het Britse arbeidsmarktrapport

Gemengde signalen van het Britse arbeidsmarktrapport