Zwitserse frank test pariteit tegen de euro

De markten: kort op de bal

Voor SNB hoeft de frank niet (meer) te verzwakken.

Niet EUR/USD maar EUR/CHF viel deze week terug beneden de psychologische kaap van 1.00. Op zich hoeft dan niet zo’n grote verrassing te zijn. In de eerste fase van de coronacrisis kon de frank zijn veilige haven allures niet realiseren. Het risicosentiment werd zowat overal ondersteund door een riant fiscaal en monetair beleid. Ook de spanningen op de intra-EMU obligatiemarkt (spreads voor landen als Italië), traditioneel een context waarin de frank zijn rol van toevlucht voor herpositioneringen weg de EMU-markt benutte, werd door PEPP tijdelijk opgevangen.

De kansen keerden toen de markt zich vorig jaar begon voor te bereiden op beleidsnormalisatie. De relatief late start van de ECB, ondanks hogere inflatie, liet stilaan ruimte voor een geleidelijk stijgen van de nominale wisselkoers van de frank tegen de euro. Die laatste werd immers geconfronteerd met sneller oplopende inflatie en een aanhoudend relatieve lage reële rente. De SNB vijlde stilaan ook haar inschatting over de te hoge waardering van de Zwitserse munt bij. De SNB-vergadering van midden juni bracht de formele bevestiging van het nieuwe draaiboek. De Zwitserse centrale bank stak de ECB rechts voorbij met een renteverhoging van 50 bpn tot -0.25%. Minstens even belangrijk: de frank kreeg niet langer het label ‘overgewaardeerd’. Een geleidelijke stijging van de frank is nu zelfs welkom als een bijdrage om de inflatie in te perken. De combinatie van een aanhoudend lage inflatie, zeker vergeleken met de concurrentie, en een sterke munt hoeft dan zelfs ook niet zo negatief te zijn voor de concurrentiepositie van de Zwitserse exportbedrijven. Conclusie: een gematigde versteviging van de frank is voor de SNB geen probleem. Mogelijk gaat de SNB nu zelfs via in twee richtingen interveniëren op te wisselmarkt. CHF verkopen als de frank te snel stijgt, maar ook deviezen verkopen als de frank zou verzwakken. Recent was er voor het eerst een daling van de zichtdeposito’s van de banken bij  de Zwitserse centrale bank. Een stijging van deze deposito’s wordt meestal gezien als het resultaat van SNB-interventies/verkopen om de frank af te remmen. De daling kan ook het resultaat geweest zijn van andere verkrappende maatregelen in de geldmarkt. Hoe dan ook past het in het beeld dat de SNB zowel in haar wisselkoersbeleid als in haar beheer van de geldmarkt tot nader bericht niets in de weg legt van een (geleidelijke) stijging van de frank. Zeker in een risk-off context pikt ook de markt dit signaal duidelijk op. 

Figuur - EUR/CHF: SNB geeft nihil obstat voor geleidelijke stijging van de frank

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!