Olieprijs kampt met verschillende risicofactoren

De markten: kort op de bal

Pauzeert OPEC de outputnormalisatie?

vlagecolie

Deze week houdt OPEC+ haar maandelijkse vergadering. Daarop beslist ze of en zo ja, in welke mate ze de olieproductiebeperkingen voort terugschroeft. Het oliekartel drijft momenteel de productie elke maand op met 400 000 vaten per dag. Toch ligt het totaal nog steeds enkele miljoenen vaten per dag beneden het pre-pandemisch peil. De groep gaat uiterst gradueel te werk, ook al steeg de olieprijs de afgelopen maanden tot het hoogste niveau in verschillende jaren. Dat wekte heel wat kritiek op, onder meer van de VS. President Biden staat er onder toenemende druk om iets te doen aan de hoge inflatie, die deels volgt uit de zeer dure energie. Dat leidde onlangs tot een gecoördineerde actie met andere landen om in bijkomend aanbod te voorzien via de vrijgave van zogenaamde strategische reserves. Dat is eigenlijk niet meer dan een druppel op een hete plaat aangezien die reserves per definitie eindig zijn en m.a.w. geen blijvend prijseffect realiseren. Het riskeert bovendien het tegenovergestelde effect teweeg te brengen. Voor OPEC+ is dit soort acties deel van de rechtvaardiging voor haar voorzichtig normalisatiebeleid. De tweede pijler berust op de nog steeds grote onzekerheid rond de pandemie en dus de vraag naar olie. Je kan ze wat dat betreft geen ongelijk geven. Meer en meer landen voeren strengere maatregelen in omwille van de oprukkende vierde golf. Dat is met name zo in Europa. Daarnaast zorgde de opkomst van de Zuid-Afrikaanse covidversie, omicron, afgelopen vrijdag voor een ware schokgolf in de markten. De vrees is vooral dat de zwaar gemuteerde variant de huidige vaccins ontwijkt. Een vat ruwe Brent dook meer dan 10% naar beneden! Vandaag herstelt de prijs wel met bijna 4% op berichten dat omicron voorlopig geen al te zware symptomen opwekt en, m.a.w., de druk op de ziekenhuizen beperkt blijft. Toch is duidelijk dat de combinatie van factoren niet meteen voor een grote ommezwaai in de omzichtige aanpak van OPEC zal zorgen. Het stelde de technische, voorbereidende vergadering van vandaag uit om de marktdynamiek enkele dagen langer te analyseren. De vergadering waarop de beslissingen vallen, vindt wel nog steeds plaats op donderdag. De kans is reëel dat de oliegroep minstens voor even de pauzeknop indrukt. De geplande outputnormalisatie voor januari schuift dan op naar de volgende maand. Het betekent voorts dat de benedenkant van olie in theorie goed beschermd blijft. De belangrijke randvoorwaarde is uiteraard dat omicron niet voor langdurige lockdowns en paniek op de markten zorgt. Brent testte vrijdag de onderkant van het opwaarts lopende trendkanaal in de buurt van $75/vat. Dat blijft vandaag voorlopig intact. Cruciale steun situeert zich rond $70.

Brentolie ($/vat)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!