IMF verwacht traag en oneven herstel

Marktrapport

Gisteren publiceerde het IMF haar nieuwe World Economic Outlook. Daarin bleef haar voorspelling voor de groei van de wereldeconomie in vergelijking met de prognose van januari bijna ongewijzigd: 3,2% voor zowel 2024 als 2025. Dat is nog steeds gevoelig trager dan de gemiddelde groei van 3,8% die de wereldeconomie in de eerste twee decennia van deze eeuw noteerde. Het IMF bracht evenwel belangrijke wijzigingen aan voor de groeivoorspellingen van de verschillende economische blokken. Hiermee benadrukt ze de groeiende divergentie binnen de wereldeconomie.

Het IMF sleutelde vooral aan haar groeivoorspelling voor de VS. Het verhoogde die voor 2024 van 2,1% tot 2,7%, wat iets boven de KBC-voorspelling is. De herziening is voornamelijk een gevolg van de zogenaamde overhangeffecten en een expansief fiscaal beleid. Voor volgend jaar verwacht het IMF evenwel een groei van 1,9% (iets onder de KBC-verwachting).

De voorspelling van sterke groei in de VS staat in contrast met de zwakke groeivoorspelling voor de eurozone. Die wordt van 0,9% tot 0,8% verlaagd voor 2024 en van 1,7% tot 1,5% voor 2025. De revisie is vooral een gevolg van de zwakke Duitse economische groei, die deels gecompenseerd wordt door beter dan verwachte groei in kleinere landen zoals Portugal en België. Voor de eurozone blijft de groeivoorspelling van het IMF evenwel optimistischer dan die van KBC. De groeivoorspellingen voor andere ontwikkelde economieën, zoals het VK en Canada, werden ook neerwaarts herzien.

Het IMF deed ook aanpassingen aan de groeivoorspellingen van de opkomende economieën. Het cijfer voor China bleef ongewijzigd (4,6% voor 2024), maar het Indische groeicijfer werd verhoogd tot 6,8% (versus 6,5% in januari). Nog opvallender was de herziening van het Russisch groeicijfer, dat nu op 3,2% wordt geschat voor 2024. Het land verteert de economische sancties beter dan verwacht.

Het IMF wees ook op verscheidene risico’s, die haar voorspelling kunnen wijzigen. Qua neerwaartse risico’s wijst het IMF naar mogelijke grondstofprijsstijgingen ten gevolge van geopolitieke schokken (zoals het conflict in het Midden-Oosten). Ook kan de inflatie hardnekkiger zijn dan verwacht wat kan leiden tot een restrictiever monetair beleid. De Chinese vastgoedcrisis is evenzeer een bron van onzekerheid. In tal van landen kan de schuldproblematiek weer oplaaien en kan wantrouwen in de overheid noodzakelijke hervormingen belemmeren. Verder kan de economische fragmentatie de wereldhandel bemoeilijken.

Het IMF ziet evenwel ook tal van opwaartse risico’s. Zo kan het vooruitzicht van verkiezingen voor een fiscale boost zorgen, kan de druk op de toeleveringsketens verder verminderen en kan AI de productiviteit verhogen. Verdergaande structurele hervormingen (vooral in opkomende economieën) vallen niet uit te sluiten.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

MNB en CNB naderen nieuwe episode

MNB en CNB naderen nieuwe episode

Pond botst op hoge technische hordes

Pond botst op hoge technische hordes

Europese economie verdappert

Europese economie verdappert

RBNZ: status quo met duidelijke boodschap

RBNZ: status quo met duidelijke boodschap