Een handelsakkoord om u tegen te zeggen?

Marktrapport

Na meer dan acht jaar om en bij dertig multilaterale onderhandelingsrondes is het eindelijk zover. Op 1 januari 2022 werd het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) van kracht en daarmee ook één van de grootste vrijhandelsakkoorden ooit. Het betreft een akkoord tussen vijftien Aziatische landen, samen goed voor een derde van de wereldbevolking en van het wereld-bbp. Dit ’handelsblok in spe‘ hoort bij de grote jongens: in bbp-termen is het groter dan de vrijhandelsruimtes van de Europese Economische Ruimte (EEA) en het USMCA-akkoord tussen Canada, de VS en Mexico.

Maar niet alleen de grootte is opmerkelijk, ook de diversiteit valt op. Tussen de vijftien deelnemende landen zitten zowel grote als kleine, rijke en arme landen. Het feit dat China, Japan en Zuid-Korea een vrijhandelsakkoord ondertekenen is bovendien op zich al historisch te noemen en geeft aan dat Azië de weg van verdere regionale integratie wil verderzetten.

Het akkoord zelf is minder ambitieus. Het mikt in de eerste plaats op het wegwerken van de interne handelsbelemmeringen (90% van de tarieven), in het bijzonder die voor afgewerkte goederen. Landbouw (en delen van de dienstensector) vallen niet of slechts gedeeltelijk onder het akkoord. Analisten verwachten dat dit akkoord de regionale handel in Azië verder zal boosten en op termijn zal zorgen voor een verdere integratie en verweving van de aanbodketens binnen Azië. In tegenstelling tot andere handelsakkoorden worden in het RCEP geen minimumstandaarden ingesteld wat betreft arbeidsvoorwaarden, milieubescherming of mensenrechten.

Het RCEP bulkt van economisch potentieel. Simulaties van het Peterson Institute for International Economics (PIEE) suggereren belangrijke efficiëntiewinsten als gevolg van een beter gebruik van de productiefactoren, technologie en grondstoffen. Het PIEE raamt de toename van het wereld-bbp rond 200 miljard dollar, terwijl de internationale handel zou stijgen met om en bij 500 miljard dollar. Niet alle landen hebben evenveel te winnen. Preferentiële handelsakkoorden zorgen immers niet alleen voor handelscreatie maar ook voor handelsafbuiging. Handel binnen het blok neemt toe, terwijl de handel naar het blok eerder daalt. De insiders, zoals Japan, China en Australië, zijn dus grote winnaars. Terwijl outsiders zoals de VS en de EU of India (dat zich op het laatste moment uit de RCEP-onderhandelingen terugtrok) de verliezers zijn. Vooral het ontbreken van India is een gemiste kans voor het RCEP.

Maar dé belangrijkste conclusie die zich in toenemende mate opdringt is dat een Orwelliaanse opdeling van de wereld - tenminste wat handel betreft - meer en meer realiteit wordt. Geopolitiek is er één grote winnaar in dit RCEP-verhaal: China zal bij afwezigheid van India de dominante factor worden in dit nieuwe vrijhandelsblok in wording.

Hans Dewachter, KBC Group Chief Economist

China: handelsbalans in miljard dollar

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Financieel systeem veerkrachtig en robuust, maar met zwakke plekken

Financieel systeem veerkrachtig en robuust, maar met zwakke plekken

EUR/USD op zoek naar een bodem

EUR/USD op zoek naar een bodem

Wees voorzichtig met wat je wenst

Wees voorzichtig met wat je wenst

VS schuldakkoord: over tot de orde van de dag?

VS schuldakkoord: over tot de orde van de dag?