vlagecFed
vlagecFed

Fed: meer dan rustig uitbollen

Marktrapport

Met de 10de renteverhoging op rij, rondde de ECB vorige week een eerste fase in haar monetaire cyclus af. Ze wil nu evalueren hoe de reeds doorgevoerde verstrakking zijn weg vindt naar de economie en helpt om inflatie definitief richting 2% te brengen. Verdere finetuning blijft mogelijk.

Woensdag is het aan de Fed. Die bevindt zich al langer in de finetuning fase. In juni was de kaap van 10 opeenvolgende verhogingen ook voor de Amerikaanse centrale bank een voldoende reden om even de kat uit de boom te kijken. Toch gaven de voorspellingen van de individuele gouverneurs toen al aan dat een grote meerderheid uitging van nog minstens twee verhogingen met 25 bpn voor eind dit jaar. Na een verhoging in juli volgt nu woensdag opnieuw een pauze. Zelfs de haviken bewandelen voorlopig het pad van de voorzichtigheid.

Op zich is daar niets verkeerd aan. Toch dringt zich zoals in juni de vraag op: waarom het werk nu niet verder afmaken? Inflatie koelt af (headline in augustus 0.6% m/m en 3.7% j/j/; kern 0.3% m/m en 4.3% Y/Y), maar het neerwaarts momentum stokt. Het is geen populaire boodschap, maar een blijvende inflatieafkoeling is conditioneel aan een voldoende afkoeling van de na corona artificieel opgeklopte vraag. Hier geven de meest tijdige economische indicatoren (ISM’s, PMI’s) aan dat de terugval in de verwerkende nijverheid sinds begin dit jaar mogelijk het ergste achter de rug heeft. De afkoeling in de dienstensector is eerder een werkhypothese dan een harde realiteit. Dat uit zich dan ook in een blijvend sterke arbeidsmarkt.

Terugkomen op de ‘getelefoneerde pauze’ zou op de markt een (lichte) vorm van paniek veroorzaken en de indruk geven dat de Fed toegeeft dat ze de inflatiedynamiek niet onder controle heeft. Niet dus. De data sinds juni brachten weinig argumenten waarom de meerderheid van de Fed-gouverneurs zou terugkomen op een rentepiek van minstens 5.50-5.75%. De groei- en inflatievooruitzichten worden waarschijnlijk zelfs opwaarts bijgesteld. Nog (minstens) één verhoging met 25 bpn in november of december dus. De markt houdt nog steeds vast aan een eerst-zien-en-dan-gelovenhouding met iets minder dan 50% kans op zo’n laatste verhoging. In tegenstelling tot de ECB, is er bij de Fed tot nu toe weinig debat over het tempo van de afbouw van de obligatieportefeuille ($60 mld Treasuries/maand & $35 mld herverpakte hypotheekleningen).

Naast de nieuwe vooruitzichten voor groei en inflatie, kijken we ook uit of de Fed gouverneurs hun visie veranderen over de neutrale beleidsrente; de rente die op lange termijn nodig is om inflatie op 2% te houden in een context van volledige tewerkstelling. Tot nu was die rente op 2.5% vastgespijkerd, maar in juni zagen 7 gouverneurs een hogere evenwichtsrente. Een verhoging zou een formele bekrachtiging zijn dat het monetaire beleid de periode van lage rentes met focus op groeiondersteuning definitief achter zich laat. Een echte verrassing is dat niet, maar je kan het vergelijken met een formele aanpassing van de monetaire grondwet. Het kan de markt bijkomend aan het denken zetten.

Samengevat: de Fed is op weg naar een ‘hawkish pauze’, die het hoger voor langer mantra verder kracht bijzet. In die context blijven de rentes goed ondersteund en de dollar waarschijnlijk in polepositie, gesteund door een blijvend hoge/verder oplopende reële rente en een tot nader bericht superieure groei.
 

Amerikaanse 10-j rente test cyclische top in aanloop naar Fed beleidsvergadering.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Pond betaalt de prijs van inflatievoorschot BoE

Pond betaalt de prijs van inflatievoorschot BoE

Fed brengt ontnuchterende boodschap

Fed brengt ontnuchterende boodschap

Overwaardering EU-woningmarkt neemt verder af

Overwaardering EU-woningmarkt neemt verder af

ECB richt vizier op overtollige liquiditeit

ECB richt vizier op overtollige liquiditeit