Chinese president Xi versterkt grip

Marktrapport

Cora Vandamme

In China vond de voorbije week naar jaarlijkse gewoonte het Nationaal Volkscongres (NPC) plaats. Het congres wordt bijgewoond door duizenden personen, waaronder volksvertegenwoordigers maar ook tal van beroemdheden, zakenlui, academici en afgevaardigden van andere politieke partijen dan de Communistische Partij. Tijdens het NPC stemt het parlement in met benoemingen, wetgeving en grondwetswijzigingen die voorbereid zijn door de partijtop.

~5% groeidoelstelling

Reeds aan het begin van het NPC werd de groeidoelstelling voor 2023 naar buiten gebracht. China streeft dit jaar naar een groei van ‘ongeveer 5%’. Dit is de laagste groeivoorspelling in meer dan een kwart eeuw en het cijfer ligt aan de onderzijde van de verwachtingen. Met het nieuwe cijfer volgt de Chinese overheid de neergaande trend van de voorbije jaren (zie figuur). Toch is het opmerkelijk gegeven de sterke binnenlandse context. Eind vorig jaar werden de beperkende maatregelen om de verspreiding van Covid-19 in China te beteugelen, losgelaten. De verwachte heropeningseffecten zullen de economie dit jaar een stevige duw in de rug geven. De sterk verbeterde vertrouwenscijfers voor de industrie en de dienstensector bevestigen dit plaatje. Ook de matige groeiprestatie van vorig jaar (3% in plaats van de beoogde 5,5%) zorgt ervoor dat het groeidoel een haalbare kaart is, aangezien er vergeleken wordt met een zwakker startpunt.

Als reden voor de weinig ambitieuze verwachtingen wordt vooral verwezen naar de tragere wereldwijde groei, de hoge inflatie en de toegenomen geopolitieke spanningen tussen China en het Westen. Een andere (onuitgesproken) motivatie voor het lage groeidoel is dat de Chinese overheid dit jaar zeker wil zijn dat het vooropgestelde groeicijfer effectief gehaald wordt na de moeilijke Covid-jaren.

Technocraten vervangen door beroepspolitici

Belangrijker nog dan het groeidoel is de golf van benoemingen, waarbij veel technocraten op cruciale posten (inclusief de premier en de belangrijkste economische adviseur) vervangen werden door vertrouwelingen van President Xi. Daarnaast werd er ook een ingrijpende herstructurering van de financiële sector doorgevoerd, waaronder de oprichting van een nieuw opverkoepelend supercomité dat toezicht zal houden op de centrale bank en de andere financiële regulatoren. Ook in de technologie- en wetenschapssectoren komen er belangrijke wijzigingen, met een sterke focus op veiligheid, zelfredzaamheid en vooruitgang. 

De verwachte wijzigingen doen vermoeden dat kortetermijndoelen in de toekomst vaker de overhand zullen krijgen op langetermijnrisico’s. Een gevaarlijke ontwikkeling in een land dat voor belangrijke structurele uitdagingen staat.

China streeft naar groei van ‘slechts’ 5.0% dit jaar.

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

BoJ: meer dan een zoveelste schijnbeweging?

BoJ: meer dan een zoveelste schijnbeweging?

De wegzakkende scores van PISA

De wegzakkende scores van PISA

Invloedrijk ECB-bestuurslid ruilt vaandel

Invloedrijk ECB-bestuurslid ruilt vaandel

Bank of England slaagt waar anderen falen

Bank of England slaagt waar anderen falen