741584131
741584131

PMI’s zadelen ECB met nieuwe kopzorgen op

Marktrapport

De PMI-bedrijfsvertrouwensindicatoren van vandaag verdienen nog meer dan anders de nodige aandacht. De huidige editie refereert naar de maand mei en capteert in tegenstelling tot de enquête van april de volledige impact, als die er al was, van de financiële turbulentie midden maart. Die ontsproot in de Verenigde Staten met het omvallen van Silicon Valley Bank maar bereikte later ook het Europese continent met het gedwongen huwelijk tussen de Zwitserse UBS en Credit Suisse.

Hoe dat het sentiment in de VS beïnvloedde komen we deze namiddag te weten. Wat Europa betreft blijkt de impact … onbestaand. Het topic krijgt zelfs geen eervolle vermelding in eender van de begeleidende verklaringen van onderzoeksbureau S&P Global. Even opvallend: de Franse PMI’s reppen met geen woord over de grote stakingsgolf die over het land rolt. Nochtans zette de activiteit in de dienstensector er wel een groter dan verwachte stap terug, van 54.6 tot 52.8. Al wijst dat nog steeds op matige groei. De daling is te wijten aan een vraagterugval die Franse bedrijven toeschrijven aan de hoge inflatie en algemeen verminderde consumentenuitgaven. De arbeidsmarkt in de sector blijft het goed doen en diensteninflatie gaat voorlopig nergens heen; ze wakkerde zelfs aan. (Niet?) toevallig wees Frans ECB-gouverneur Villeroy gisteren nog op het gevaar van die hardnekkige dienstenprijsdruk. Dit fenomeen intensifieerde ook in Duitsland. Kosten langs de inputzijde zijn de laagste in twee jaar maar de aan de eindconsument aangerekende kosten schakelden nog een versnelling hoger (de eerste in vier maanden) in vergelijking met april. Hebzuchtinflatie, winstinflatie, excuusinflatie. Noem het hoe u wil, de (Duitse) klant blijft betalen. Ook hier is de uiterst gezonde arbeidsmarkt minstens deel van de verklaring. De dienstensector blijft de economische voortrekker, met een PMI die onverwacht klom van 56 tot 57.8 (vs. 55 consensus) – het hoogste peil in 21 maanden – en dikkere orderboekjes.

Het contrast met de maakindustrie is bijzonder groot. Ook dat delen Frankrijk en Duitsland met elkaar. De PMI in het eerste land krabbelde overeind tot 46.1 maar blijft beneden de voor groei neutrale grens van 50. In Duitsland gaat het van kwaad naar erger: van 44.5 tot het laagste niveau in drie jaar (42.9). Respondenten wijzen op massaal uitgestelde of geannuleerde bestellingen omwille van hoge voorraden en een onzekere toekomst.

De gedeelde grote lijnen betekenen een vrij gelijklopende conclusie voor Europa. De overkoepelende PMI streek neer van 54.1 tot 53.3 onder impuls van een lijdende verwerkende nijverheid (van 45.8 tot 44.6). De cruciale dienstensector draait op het min of meer zelfde, hoge toerental als in april (55.9 komende van 56.2). Het houdt zelfs de volledige economie in haar eentje overeind. Volgens S&P Global zal de Europese economie na de quasi-nulgroei in het eerste kwartaal daardoor opnieuw aantrekken in het huidige. Dat dit gepaard gaat met wederom aantrekkende diensteninflatie levert zonder meer kopzorgen op voor de ECB. Het is de énige naald in hun rentekompas. De huidige door de markt verwachte rentepiek van +/- 3.75% gevolgd door een eerste renteverlaging in 2024kw1 vinden we om die reden even conservatief als voorbarig.

Marktverwachtingen ECB-beleidsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Europese economie staat voor donkere zomer

Europese economie staat voor donkere zomer

BoE: een dubbeltje op zijn kant …

BoE: een dubbeltje op zijn kant …

Geen nieuws is ook nieuws

Geen nieuws is ook nieuws

Met de zegen van Fed-Waller

Met de zegen van Fed-Waller