Poolse zloty op rollercoaster

Marktrapport

De handel in EUR/PLN was vorige week een dollemansrit. We hadden het al over de forse PLN-stijging van 4.62 tot 4.55 nadat de centrale bank onverwachts het geweer van schouder veranderde met een eerste renteverhoging van 0.1% tot 0.5%. Daarna was het terug van af. Om te beginnen temperde gouverneur Glapinski de verwachtingen omtrent imminente vervolgactie. Daarnaast verbrodde een controversieel vonnis van het Poolse hooggerechtshof het korte termijn zloty-sentiment. Het oordeelde dat bepaalde EU-wetgeving niet van toepassing is op Pools grondgebied. De EU en Polen vechten al enkele jaren een juridisch robbertje uit. Polen bevindt zich in de “artikel 7-procedure” die volgens het Europese verdrag bepaalde rechten van een EU-lidstaat kan opschorten. De EU startte de procedure nadat de Poolse wetgevende macht de rechterlijke macht de voorbije jaren langzaamaan opslorpte en vervolgens bijvoorbeeld een heksenjacht op persvrijheid startte. Het abortusverbod is nog zo’n heet hangijzer. De laatste Poolse provocatie deed alarmbellen afgaan in verschillende Europese hoofdsteden. Omdat de artikel 7-dreiging duidelijk weinig indruk maakt, denkt Europa er nu over na om Poolse subsidies te bevriezen. Het gaat zowel om het Poolse Covid-verzoek van €36 miljard als de €139 miljard subsidies die via de Europese begroting tussen nu en eind 2027 richting Warschau zouden vloeien. Poolse oppositiepartijen verwijten de regerende PiS nu een POLEXIT te orkestreren.

CZK laat zich niet meer verrassen

De Tsjechische inflatie steeg in september met 0.2% op maandbasis en versnelde op jaarbasis onverwacht van 4.1% tot 4.9%. Het is het hoogste peil sinds eind 2008 en een stevig eind boven de 2%-inflatiedoelstelling van de Tsjechische centrale bank (CNB). In het inflatierapport van augustus hield de CNB rekening met een stijging tot 3.2%. De onverwacht scherpere afwijking komt zowel op conto van een versnelling van de onderliggende kerninflatie als van een stijging in de voedselprijzen. CNB-voorzitter Rusnok was er achteraf als de kippen bij om te wijzen op de mogelijkheid van een nieuwe grote (>25 bpn) renteverhoging in november. Eind september verraste de centrale bank al door de beleidsrente te verdubbelen van 0.75% tot 1.50%.

We spitsen ons toe op de marktreactie. De Tsjechische swaprentecurve steeg met 15 basispunten aan het korte eind (2j) en met 7 basispunten aan het langere eind. Die vlakker wordende curve is typisch tijdens een monetaire verstrakkingscyclus. De Tsjechische swaprentecurve is bovendien invers vanaf 2j, wat wijst op een snelle, steile verstrakkingscyclus. De Tsjechische geldmarktrentes houden momenteel rekening met een beleidsrente van 3% binnen zes maanden en een piek rond 3.5% binnen een jaar. Op de wisselmarkt won de Tsjechische kroon (EUR/CZK 25.40) amper terrein en dat is opvallend. Ondanks de royale rentesteun profiteert de munt niet meer. De markt verdisconteert een agressieve rentecyclus en valt langs die kant nog moeilijk te verrassen. Na de verrassende septemberbeslissing bleef EUR/CZK 25.25 steun overeind. Het was al een eerste teken aan de wand. De verrassende verkiezingsuitslag van dit weekend laat haar sporen niet na. Het is een kwestie van tijd vooraleer de twee oppositieblokken SPOLU en STAN hun numerieke meerderheid verzilveren en van plaats ruilen met de regerende populistische ANO-partij van controversieel zakenman Babis.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

Verloop EUR/PLN vorige week

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Opties open houden kan helpen …

Opties open houden kan helpen …

Bank of England snelt ter hulp

Bank of England snelt ter hulp

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Een tussentijdse balans

Een tussentijdse balans