Technische rentehordes sneuvelen

Marktrapport

Na de Amerikaanse payrolls van afgelopen vrijdag brengt de Federal Reserve alles in gereedheid om de afbouw van obligatieaankopen, tapering in het jargon, in november formeel te starten. De voorwaarde van nog één “degelijk” arbeidsmarktrapport die Fed-voorzitter Powell in september zelf naar voor schoof, is immers vervuld.

Nochtans is een jobgroei voor september van 194k naar post-pandemische normen niet geweldig en zelfs magertjes in vergelijking met analistenverwachtingen van 500k. Daarbij horen echter enkele kanttekeningen. Het cijfer voor de twee voorgaande maanden kreeg een opwaartse herziening met 169k. Zo’n substantiële herwerking is in tijden van corona geen uitzondering. Het herbevestigt enkel de moeilijke context voor dataverzamelaars. Zo gaf het Bureau of Labor Statistics, geestelijke ouder van de payrolls, vrijdag toe dat er wat schort met de seizoenszuivering van de tewerkstelling in het publiek onderwijs. Dat levert een statistische opdoffer van maar liefst -144k op. Die nuances indachtig maken een ogenschijnlijk teleurstellend rapport minstens goed genoeg voor de Fed. In haar analyse speelt de versnellende loongroei zeker ook een belangrijke rol. Die liep dankzij een scherpe maand-op-maandstijging met 0,6% op tot 4,6% j/j.

Initiële markttwijfel onder de vorm van lagere rentes ruimde al snel de baan voor realisme en een steilere curve. De eerlijkheid gebiedt ons wel te zeggen dat de Amerikaanse reële rentes, een functie van onder meer verwacht monetair beleid, nauwelijks opliepen. De uiteindelijke toename van vier bpn kwam op het conto van inflatieverwachtingen. Dat was op zijn beurt het mede gevolg van een hernieuwde prijsstijging van onder meer olie. De rentebeweging had hoe dan ook technische gevolgen: de tienjaarsrente liet de 1,52%-steun definitief achter zich, rondde de kaap van 1,6% en strandde op een zucht van de 1,62%-weerstand. Vanuit technisch oogpunt is de weg naar de maarttop van 1,77% zo goed als vrij van obstakels. We houden het korte eind van de curve evenzeer nauwlettend in het oog. De tweejaarsrente sloot vrijdag bijna onopgemerkt op het hoogste peil sinds maart 2020. Op dit moment schaart de markt zich achter ons geprefereerd scenario van één renteverhoging eind 2022.

We trekken nog even naar Europa want de rentestijging was daar minstens even opvallend. In het zog van de VS nestelde de Europese swaprente (10j.) zich boven de sterke 0,20%-zone en valt op dit moment de tussentijdse horde 0,26% aan. De Duitse tienjaarsrente trok richting -0,15%. Die junitop is er vandaag trouwens (voorlopig) aan voor de moeite. Een volgehouden breuk effent het pad richting -0,07%; de laatste barrière voor een terugkeer naar positief territorium. Leuk weetje: hier gaat het uitsluitend over een reële rentestijging. De marktfocus verschuift kennelijk naar de ECB. Zelfs het korte eind van de curve zit niet stil. Toespraken van ECB-hoofdeconoom Lane ten spijt, verdisconteert de markt een eerste, kleine renteverhoging al begin 2023! We zijn benieuwd naar wat diezelfde Lane, samen met andere ECB-bonzen waaronder Villeroy, later vandaag en deze week daarover eventueel te vertellen hebben.

Amerikaanse tienjaarsrente op een zucht van belangrijke weerstand rond 1,62%.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Inflatieverwachtingen toppen uit, maar..

Inflatieverwachtingen toppen uit, maar..

Opties open houden kan helpen …

Opties open houden kan helpen …

Bank of England snelt ter hulp

Bank of England snelt ter hulp

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Japanse centrale bank houdt het been stijf