2380380175
2380380175

BoJ biedt JPY te weinig perspectief

Marktrapport

De Japanse yen marcheert verder richting de 34-jarige dieptepunten tegenover de Amerikaanse dollar van eind april. USD/JPY steeg toen even boven 160 uit vooraleer er zich een scherpe correctie lager (tot USD/JPY 153) voltrok. Die kwam van de hand van het Japanse ministerie van Financiën. Het snelde de afglijdende munt ter hulp met een slordige €57 miljard. Maar dergelijke eenzijdige acties hebben zelden blijvende effecten als er fundamenteel niks verandert. De beweging van deze morgen illustreert dat nogmaals.

Ze volgt op de beleidsbeslissing van de Bank of Japan. De doelzone van de beleidsrente bleef zoals verwacht onveranderd op 0-0.1%. Sinds de BoJ het negatieve rente-experiment achter zich liet in maart, bleef ze uiterst vaag over de timing van een volgende renteverhoging. De BoJ wil eerst zeker zijn dat inflatie zich wel degelijk permanent in de buurt van de 2%-doelstelling nestelt. Alle maatstaven zweven daar al meer dan twee jaar boven maar volgens de BoJ is dat nog onvoldoende omwille van de juiste reden: stijgende lonen die zich vertalen in toegenomen consumptie. Maar het geloof in dat proces groeit. Ze maakt onder meer gewag van oplopende inflatieverwachtingen. Die zijn belangrijk voor de toekomstige loononderhandelingen (shunto). De sterke uitkomst van eerder dit jaar was vooral een compensatie voor het eerder geleden koopkrachtsverlies. Het komt er nu op aan dat ze toekomstige prijsontwikkelingen (liefst a rato van 2%) reflecteren. Als blijk van vertrouwen zette BoJ-gouverneur Ueda tijdens de persconferentie de deur voor een renteverhoging in juli voorzichtig op een kier. “Als de data het toelaten.” Maar wat levert een rente van 0.25% op voor JPY als andere gevestigde waarden zoals USD en EUR respectievelijk >5% en 3.5% meer renderen? Zelfs wanneer de Fed in de tweede jaarhelft voorzichtig het geweer van schouder verandert, blijft de spreidstand nog lang erg groot. EUR/JPY dient als voorbeeld. De ECB verlaagde inmiddels de rente wel al. En zelfs met de huidige Europese herpositionering – moet er nog politieke risicopremie zijn? – houdt het muntenpaar stand nabij de 16-jarige toppen.

De tergend trage beleidsnormalisatie weerspiegelt zich ook in de aankoopstrategie van overheidsobligaties. Momenteel schaft de centrale bank er nog voor JPY 6000 mld (+/- €35 miljard) per maand aan. Tijdens het opkooprondje van midden mei belandde het voorgestelde bedrag voor welbepaalde en psychologisch belangrijke looptijden (5-10 jaar) aan de onderkant van de verwachtingen. Het was direct voer voor speculatie: de BoJ zette een eerste stapje richting de grote aankondiging in juni. En die luidt: de BoJ komt in juli met een gedetailleerd plan voor de stelselmatige afbouw van het huidige tempo. Geplande tijdsduur: 1 à 2 jaar … Behalve in de yen was de teleurstelling van de markt ook duidelijk op de Japanse rentemarkt. De tienjaarsrente dook op dagbasis even 7 bpn lager tot het laagste niveau van begin mei.
 

USD/JPY: teleurgestelde yen belandt opnieuw in de verdrukking

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

RBNZ maakt een bocht: renteknip op komst?

RBNZ maakt een bocht: renteknip op komst?

Naar de overkant van de plas

Naar de overkant van de plas

NBP: renteverlaging kan…in 2026!

NBP: renteverlaging kan…in 2026!

Van euro- naar dollarzwakte

Van euro- naar dollarzwakte