2283954039
2283954039

Bank of Canada rolt de rode loper uit

Marktrapport

Net geen jaar bleef de Canadese beleidsrente onveranderd op het piekniveau van 5%. Na elf maanden achtte de Bank of Canada de tijd gisteren rijp om het monetair beleid iets minder restrictief te maken. Ze verlaagde de rente met 25 basispunten tot 4.75% en toont zich bereid dat ingeslagen pad verder te bewandelen als (dis)inflatietrends zich voortzetten. Gouverneur Macklem en co evalueren de situatie meeting per meeting. Ze houden een slag om de arm wat betreft kerninflatie (vooral woninggerelateerd) en andere klassiekers zoals prijszettingsgedrag bij bedrijven of inflatieverwachtingen van consumenten. Canadese geldmarkten schatten de kans op een nieuwe renteknip op de volgende vergadering (24/07) voorlopig in op zo’n 65%. Ze verdisconteren voorlopig twee extra renteverlagingen van 25 bpn tegen jaareinde. Macklem zei vorige maand dat de BoC niet per se op de Fed hoeft te wachten op de rente te verlagen. Hij voegde met zijn beleidscomité de daad bij het woord. Gisteren waarschuwde hij wel dat er limieten zijn aan de spreidstand tussen Washington en Ottawa. De Canadese dollar wist de verliezen voorlopig te beperken. USD/CAD testte een eerste weerstandszone net beneden 1.3750 vooraleer te sluiten rond 1.37. Wordt de BoC snel vocaal over vervolgactie, dan wordt de jaartop van 1.3846 de referentie.

De Canadese centrale bank vindt dat ze over voldoende bewijsmateriaal beschikt om te concluderen dat inflatie op weg is naar de 2% inflatiedoelstelling. Tijdens de persconferentie haalt de BoC-voorzitter vier maatstaven aan. Om te beginnen daalde het hoofdinflatiecijfer van 3.4% j/j in december tot 2.7% in april. Onderliggende kerninflatie zette een gelijkaardige daling in van 3.5% j/j tot 2.75%. Bovendien vertraagt de prijsdynamiek verder. De inflatiesnelheid van de vorige drie maanden bedroeg in maart en april minder dan 2% op jaarbasis ten opzichte van ongeveer 3.5% in december. Ten slotte viel het aantal componenten in de CPI-korf met een prijsstijging van 3% of meer j/j terug richting het historische gemiddelde, wat maakt dat inflatie niet langer breed verankerd is in het economische weefsel. Wat de Canadese groei betreft, is de BoC tevreden dat de stilstand uit de tweede jaarhelft van 2023 ten einde kwam in het eerste kwartaal. Het groeitempo (1.7%) lag beneden de verwachtingen al had dat deels te maken met inventarissen. Consumptie en investeringen toonden solide vooruitgang. De arbeidsmarkt blijft sterk, al vertraagt tewerkstellingsgroei. De werkloosheidsgraad bedraagt sinds maart iets meer dan 6% na meer dan twee jaren van lagere niveaus. Het niveau van loonstijgingen neemt langzaam maar zeker af.

In navolging van de Bank of Canada is het deze namiddag de beurt aan de ECB. Ook al kunnen Lagarde en co niet pronken met hetzelfde inflatierapport als Canada (Europese inflatiedynamiek is bijvoorbeeld opnieuw stijgend ipv koelend), toch zal ook de ECB de beleidsrente met 25 basispunten verlagen. De kans is klein dat Lagarde achteraf de geest in de fles kan houden wat betreft de snelheid van vervolgactie. In dat geval kunnen zowel de euro als korte Europese rentes in de verdrukking komen.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

 

USD/CAD: loonie stelstelmatig onder meer druk?

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

RBNZ maakt een bocht: renteknip op komst?

RBNZ maakt een bocht: renteknip op komst?

Naar de overkant van de plas

Naar de overkant van de plas

NBP: renteverlaging kan…in 2026!

NBP: renteverlaging kan…in 2026!

Van euro- naar dollarzwakte

Van euro- naar dollarzwakte