2299862545
2299862545

MNB en CNB naderen nieuwe episode

Marktrapport

In de VS en de EMU draait het debat om de eerste renteverlaging en het tempo van eventuele vervolgactie. In Centraal-Europa bevindt het monetaire beleid zich al in een volgende fase: hoeveel ruimte is er nog voor verdere versoepeling? De Poolse centrale bank (NBP) zette de versoepelingscyclus vorig jaar stil voor hij goed en wel begonnen was, omdat ze de impact van het fiscale beleid van de nieuwe regering op de inflatie moeilijk kan inschatten. Die blijvend hoge rente (5.75%) legt de zloty geen windeieren. De munt noteert op het sterkste niveau sinds begin 2020 (EUR/PLN 4.25). De Tsjechische (CNB) en de Hongaarse centrale bank (MNB) oogsten wel de vruchten van de inflatie-afkoeling. De MNB startte de cyclus met een noodrente van 18% en verlaagde de beleidsrente vorige week opnieuw met 50 bpn tot 7.25%. Begin mei zette de CNB een gelijkaardige stap (van 5.75% tot 5.25%), komende van 7% in de herfst van vorig jaar. De forint en de kroon hadden het vorig jaar en begin dit jaar moeilijk met het verlies aan rentesteun, ook al stond daar een stevige inflatieafkoeling tegenover. De Tsjechische inflatie daalde in februari en maart zelfs tot 2%. Hongaarse inflatie keerde in maart (3.6%), minstens tijdelijk, terug binnen de 3% +/- 1% doelzone van de MNB.

Zowel in Tsjechië als Hongarije liggen de makkelijke inflatiewinsten achter de rug. De CNB en de MNB trekken hun conclusie. Eind juni kan de rente nog één keer worden verlaagd, al is de kans groot dat het dan een kleinere stap van 25 bpn wordt. De reden voor die voorzichtigheid is zowel binnen- als buitenlands te vinden. Om te beginnen kan inflatie de volgende maanden terug iets oplopen, zowel om technische redenen (basiseffecten) als door koppige hoge onderliggende inflatie en een herstellende binnenlandse vraag. Daarnaast schroefden markten verwachtingen omtrent een minder restrictief Fed- & ECB-beleid in de tweede jaarhelft aanzienlijk terug. De evaluatie op de MNB- en CNB-beleidsvergaderingen van eind juni kan startschot zijn van een pauze in de versoepelingscyclus. Een voorzichtigere aanpak en het perspectief dat beide munten ondanks de reeds doorgevoerde versoepeling van een positieve reële rente zullen blijven genieten, zorgde de voorbije twee maanden voor een herstel van zowel de Hongaarse forint (+/- 4.0%) als de Tsjechische kroon (+/- 3.5%).

De ruimte voor vervolgwinsten is beperkt in een context waar de hoger-voor-langer retoriek in de VS (en EMU) aanhoudt. Gezien de betere fundamenten en het orthodoxe profiel van de CNB zijn we iets optimistischer over de kroon dan over de forint. Die laatste blijft kwetsbaar voor discussies tussen de centrale bank en de regering en ook het uitstel van de fiscale consolidatie blijft een bron van onzekerheid. De MNB streeft er dan wel naar dat de forint de inflatieafkoeling niet compromitteert en geen bron wordt van instabiliteit, maar te sterk hoeft (om concurrentieredenen) ook weer niet. We zien de forint naar het jaareinde dan ook eerder opnieuw iets zwakker (EUR/HUF 390+). Voor de kroon is er, in een gunstige algemene context, wel nog ruimte voor een voorzichtige versterking.
 

Forint (EUR/HUF blauw, RS) en EUR/CZK (rood LS).

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Euro is politiek kwetsbaar

Euro is politiek kwetsbaar

EUR/GBP danst op een slappe koord

EUR/GBP danst op een slappe koord

Terugkeer van Europese politieke risicopremie

Terugkeer van Europese politieke risicopremie

ECB: gestart, maar wat nu?

ECB: gestart, maar wat nu?