RBNZ: status quo met duidelijke boodschap

Marktrapport

De centrale bank van Nieuw-Zeeland (RBNZ) liet vanmorgen voor een zevende vergadering op rij de rente onveranderd op 5.5%. Het was een zogenaamde “hawkish hold”: een status quo maar met een kordate ondertoon. Zo biechtte gouverneur Orr tijdens de persconferentie achteraf op dat de collega’s een bijkomende renteverhoging ernstig overwogen.

Wat de Fed doet, heeft implicaties voor het monetair beleid van zowat elke andere centrale bank, onder meer via de wisselkoers. Je kan dat halsstarrig minimaliseren zoals de ECB of gewoon erkennen zoals de RBNZ. Die laatste noemt de Fed niet bij naam maar wijst er op dat renteverlagingen elders in de wereld systematisch worden uitgesteld. Binnen de eigen grenzen ziet de centrale bank een ontspannende arbeidsmarkt. De economische motor draait op een lager toerental waardoor bedrijven voorzichtiger aanwerven. De poel van potentiële werknemers groeide bovendien fors onder invloed van hoge immigratie. Het gevolg is een normaliserende loongroei. De netto-impact van immigratie op consumptie is minder eenduidig maar voorlopig concludeert de RBNZ dat ook die naar een aanvaardbaar (= minder inflatoir) niveau convergeert.

De Nieuw-Zeelandse centrale bank streeft naar inflatie tussen 1% en 3%. Sinds de piek van 7.3% in 2022kw2 matigde de prijsdruk tot 4% in 2024kw1. Ze is er dus nog niet. Bovendien merkt ze op dat belangrijke deelsectoren het proces richting doelstelling dwarsbomen. Die concentreren zich vooral in de dienstentak van de economie. De sector is typisch erg arbeidsintensief en minder rentegevoelig. Een graadmeter voor diensteninflatie bedroeg afgelopen kwartaal 1.6% kw/kw en 5.8% j/j, amper een verbetering t.o.v. de 5.9% in 2023kw4. Omdat de gemiddelde consument doorgaans meer spendeert aan diensten dan goederen maakt de RBNZ zich zorgen over de impact daarvan op de inflatieverwachtingen.

De bezorgdheid uit zich in een minder gunstig verwacht inflatietraject in de bijgewerkte voorspellingen. Goed om weten: de RBNZ maakte die in de veronderstelling van een hogere evenwichtsrente. Voor een derde keer in minder dan een jaar tijd trok ze die met 25 bpn op tot 2.75%, wat impliceert dat het beleid al die tijd minder restrictief was dan eerst gedacht. De terugkeer van inflatie binnen de band (beneden 3%) schuift op naar het laatste kwartaal van dit jaar t.o.v. kw3 in februari. Het 2%-middelpunt komt pas midden 2026 op de radar (i.p.v. eind 2025). Het staartrisico voor een extra renteverhoging neemt in de nieuwe voorspellingen zonder meer toe terwijl de RBNZ een eerste renteknip pas mogelijk acht in de tweede jaarhelft van 2025. De Nieuw-Zeelandse (geld)markt moet herbronnen. Een eerste renteverlaging in oktober/november oogt plots optimistisch. Zowel binnenlands als buitenlands (Fed) moet een en ander eerst op zijn plaats vallen. De hogere neutrale rente en het (verplicht) afwachtend Fed-beleid beperken hoe dan ook de bewegingsvrijheid van de RBNZ. Het beschermt de bodem onder de Nieuw-Zeelandse dollar. Een globaal cyclisch herstel, geschraagd door alsnog ontspannende financiële voorwaarden impliceert ruimte voor NZD-appreciatie op de middellange termijn. Op technisch vlak kijkt NZD/USD uit op een eerste weerstand in de buurt van 0.6218 (februaritop). Die overwinnen effent het pad naar jaareinde richting 0.63(7).

NZD/USD: RBNZ legt stevige bodem (of springplank?) onder NZD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Euro is politiek kwetsbaar

Euro is politiek kwetsbaar

EUR/GBP danst op een slappe koord

EUR/GBP danst op een slappe koord

Terugkeer van Europese politieke risicopremie

Terugkeer van Europese politieke risicopremie

ECB: gestart, maar wat nu?

ECB: gestart, maar wat nu?