2255709939
2255709939

Ontdooit de Chinese economie?

Marktrapport

De laatste PMI-cijfers voor de Chinese economie waren onverwacht positief. Voor de gehele economie, diensten en industrie, steeg de index van 50,9 naar 52,7. Die bleef daarmee stevig boven de drempelwaarde van 50 die een expansie aangeeft. Hoewel de stijging in de eerste plaats werd gedreven door verbeterende vooruitzichten in de dienstensector, was het toch vooral de industrie die verraste. De PMI van de verwerkende nijverheid steeg voor het eerst sinds midden verleden jaar uit boven de 50. Een belangrijk, eerste en fragiel teken van een mogelijk herstel.

Focus op de industrie

Er wordt immers met grote hoop uitgekeken naar het (mogelijke) herstel van de industriële activiteit, en dan in de eerste plaats door de Chinezen zelf. Meer dan ooit zetten zij in op de industrie om de economische groei te ondersteunen. Nu de Chinese autoriteiten voet bij stuk houden in hun gevecht tegen de vastgoedbubbel en de extreme schuldposities van (de meeste) lokale overheden, blijft er van de oorspronkelijke groeimotoren van de Chinese economie – vastgoed- en infrastructuurinvesteringen - weinig over. Ook de consumptiegedreven groei – het motto van de afgelopen jaren – kreeg een stevige knauw. Een uitbreidende vastgoedcrisis en willekeurige lockdownmaatregelen hebben een stevige deuk gezet in het consumentenvertrouwen, met overdreven voorzorgsparen als gevolg.

Op zoek naar ‘vraag’

Vandaar ook dat de Chinese autoriteiten het geweer nu van schouder veranderen. Hoewel ze vasthouden aan het 5% groeidoel voor 2024, zetten ze meer in op een structurele transformatie in de industrie richting hoogtechnologische sectoren. Een transformatie die de Chinese (centrale) overheid ondersteunt met een gul industriebeleid. Het Center for Strategic and International Studies raamt die steun op meer dan 1,7% bbp, wat in vergelijking met bijvoorbeeld de VS (0,4% bbp) bijzonder veel is.

Die pivot van Chinees groeibeleid houdt echter ook grote risico’s in. Om te vermijden dat dit nieuwe industriële beleid verzandt in oplopende voorraden, moet voldoende vraag ‘gevonden’ worden. En daar wringt mogelijk het schoentje. Voorlopig blijft de interne vraag slepen als gevolg van een hardnekkig zwak consumentenvertrouwen. De Chinese consument blijft buitensporig sparen.

Een uitweg is de buitenlandse vraag. Maar ook hier blijft het een gok om te rekenen op een structurele ondersteuning van de Chinese industriële transformatie. In een tijdperk waar overheden overal ter wereld beducht zijn voor het verlies van de binnenlandse industrie – en al zeker de hoogtechnologische – en niet terugschrikken om het wapen van protectionisme opnieuw boven te halen, is een exportgericht industriebeleid niet de meest zekere weg.

Een stijgende Chinese PMI-index wordt dus niet alleen verwelkomd in China, maar ook met argwaan bekeken op andere continenten.

Hans Dewachter, KBC Group Chief Economist

 

China – PMI-cijfers

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Geen monetaire brexit

Geen monetaire brexit

Bank of England steekt hand in eigen boezem

Bank of England steekt hand in eigen boezem

IMF verwacht traag en oneven herstel

IMF verwacht traag en oneven herstel

België op het appel bij Fitch

België op het appel bij Fitch