2265908369
2265908369

VS winstgroei dikt jaarlijks 18,8% aan

Marktrapport

Volgend op beter dan verwachte Q4-cijfers, kozen aandelen tot dusver in 2024 voor een hoge vlucht: de S&P500 dikte in lokale valuta met 10% aan, de EuroStoxx600 7%, de Japanse Nikkei 20%. Een AI-bubbel? Mogelijk, al schraagden analisten deze hausse door de lange termijn winstvooruitzichten te verhogen tot recordniveaus. Daardoor steeg de waardering op indexniveau een pak minder dan de index zelf.

De winst van Amerikaanse bedrijven steeg in 2023 met 4,2% (voorlopige inschatting). Best opvallend, want begin 2023 werd gemikt op een nulgroei en een winstrecessie. Die zal er ook in 2024 niet komen. De bedrijfswinsten van de S&P500 bedrijven kunnen 9,5% aandikken, en zelfs 25% voor Nasdaq-bedrijven. De EuroStoxx600 scoorde in 2023 niet de verhoopte 2% winstgroei, maar kromp zelfs met 2%. Voor 2024 daalde die teller van 7,5% tot 4%, onder meer omdat Duitse bedrijven op een nulgroei kunnen blijven steken, terwijl eerder op 11,1% expansie werd gemikt.

FactSet richtte in dat kader de blik op de verre horizon, om een idee te krijgen van de verwachte winstgroei in de komende drie tot vijf jaar.

Voor Europa wordt gemikt op gemiddeld 6% winstgroei tot en met 2026, wat realistisch is. Voor de S&P500 werd een jaarlijkse groei van 18,8% bekomen, vlot 9 procentpunten meer dan einde 2023. Dat is ei zo na de hoogste groei sinds 1985 en ver boven het lange termijn gemiddelde van 12,5%. De vorige groeispurt kwam tot stand na corona, dan weet u meteen dat 18,8% ‘fors’ is.

Of 18,8% samengestelde winstgroei niet impliceert dat we een AI-bubbel aan het opblazen zijn? De winstverwachtingen zijn niet onlogisch in een scenario van een zachte economische landing en doorstart nadien. De Amerikaanse economie bleef in 2023 alvast erg veerkrachtig, dankzij de krappe arbeidsmarkt en algemene consumptiebereidheid.

Ook de torenhoge winstgroei van de “Magnificent Seven” tot diep in 2026 speelt een belangrijke rol in het cijfer van 18,8%. De Mag-7 winstgroei bedroeg in 2023 vlot 43,1%, ver boven de 4,2% groei van de hele S&P500. Zonder Mag-7, daalde de winstgroei van de S&P493-index echter tot -1,2%.

Ecosystemen en asset-light business modellen

Terwijl de winstgroei van Mag-7-bedrijven de komende jaren slechts weinig lijkt af te botten, heeft de rest van het Amerikaanse pak nog een inhaalslag te goed. De verwachte 18,8% jaarlijkse winstgroei verklaart zo een groot deel van de koersevolutie van de S&P500, veel meer dan hogere waarderingsmultiples dat doen.

In Europa is het net andersom: bedrijven groeiden trager en zullen dat tot diep in de Roaring 20s blijven doen. Lagere economische groei én een kleinere “AI”-turbo riskeren daarom een “lagere waardering voor langer”. Op operationeel vlak is er duidelijk nood aan ecosystemen en vliegwielen daaraan verbonden, terwijl Europa ook een achterstand moet goedmaken in het opbouwen van “asset light” business modellen.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EMU PMI’s wijzen op groei- en inflatieversnelling

EMU PMI’s wijzen op groei- en inflatieversnelling

Pond gaat plat op de buik

Pond gaat plat op de buik

Geen monetaire brexit

Geen monetaire brexit

Bank of England steekt hand in eigen boezem

Bank of England steekt hand in eigen boezem