MNB schakelt over naar monetair finetunen

Marktrapport

De Hongaarse centrale bank (MNB) schakelde gisteren een versnelling lager in het tempo van haar monetaire versoepeling. In de markt was er nog wat twijfel of het 25 dan wel 50 bpn zou worden. Uiteindelijk viel het dominosteentje in de richting van een knip van 7.25% tot 7%.

In de meeste westerse economieën bereiken centrale banken het punt waarop inflatie voldoende is afgekoeld om het beleid minder restrictief te maken (ECB, Bank of Canada). Anderen tellen af naar het punt waar ze dit proces kunnen starten (Fed, Bank of England). De meeste Centraal-Europese landen (Tsjechië, Hongarije, in beperkte mate Polen) liepen voorop. De inflatie steeg er veel forser dan in de EMU (Hongarije 25.7% begin 2023), maar onder meer omdat ze sneller startten met monetaire verstrakking, nam prijsdruk geleidelijk af. (Het vooruitzicht op) een positieve reële rente (beleidsrente minus inflatie) liet centrale banken zoals de MNB toe om, toegegeven vaak in een trial-and-errorproces, de voet stilaan van de monetaire rem te halen. Van een noodrente van 18% en een reeks flankerende (onconventionele) maatregelen in 2022/23, keerde de MNB terug naar een meer conventioneel kader (beleidsrente). Nu wordt het wel uitkijken, zeker voor een land als Hongarije, dat zeer gevoelig is voor het algemene marktsentiment.

De inflatie daalde tot 3.6% in maart, maar in mei stond opnieuw 4% op de tabellen. De MNB streeft ernaar om de inflatie binnen een band van +/- 1% rond de 3%-doelstelling te houden. In nieuwe vooruitzichten geeft de MNB toe dat de inflatie voor de rest van dit jaar zal blijven aanbotsen tegen die 4% bovengrens. De kerninflatie (exclusief volatiele voedsel- en energieprijzen) kan eind dit jaar zelfs terug aantrekken richting 5%. Onder meer een herstel van de binnenlandse vraag omwille van forse (reële) loonstijging (mogelijk orde van grootte van bijna 10%) kunnen het desinflatieproces vertragen. Met dit in het achterhoofd, is de ruimte voor ‘automatische’ renteverlagingen voorbij. De MNB zal de toestand maand per maand beoordelen.

Behalve inflatie is financiële stabiliteit een belangrijke randvoorwaarde voor de MNB. Goed nieuws is dat Hongarije ondertussen een mooi overschot realiseert op de lopende rekening van de betalingsbalans (>1% verwacht dit jaar). Minder goed nieuws is dat de Hongaarse overheid de begroting moeilijk op orde krijgt. De 4.5%-doelstelling dit jaar is waarschijnlijk opnieuw te ambitieus. De MNB is er zich ondertussen ook terdege van bewust dat ze niet op een financieel eiland leeft. De tragere aanpak van de Fed en deels ook van de ECB leggen een bodem onder de manoeuvreerruimte van de MNB. De voorbije dagen bleek nog maar eens dat een algemene minder gunstig risicosentiment, ook al wordt het veroorzaakt door factoren buiten Hongarije (Frankrijk), snel doorsijpelt naar de risicopremies voor Hongaarse activa, inclusief de forint.

In de maand-op-maandaanpak is er in een constructief scenario ruimte voor 2 of 3 bijkomende stappen van 25 bpn dit jaar, maar het kan ook minder zijn. Er moet ook uitzicht blijven op inflatieafkoeling anders wordt de reële rente voor de forint te klein om eventuele marktvolatiliteit op te vangen. We blijven dan ook voorzichtig over de forint. Een volgehouden versterking beneden de zone EUR/HUF 390/385 is niet evident. Gezien de structureel hogere inflatie is de forint hoe dan ook eerder een trendmatige daler op lange termijn.

EUR/HUF: MNB schakelt naar lagere versnelling. Forint stijgt beperkt.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

RBNZ maakt een bocht: renteknip op komst?

RBNZ maakt een bocht: renteknip op komst?

Naar de overkant van de plas

Naar de overkant van de plas

NBP: renteverlaging kan…in 2026!

NBP: renteverlaging kan…in 2026!

Van euro- naar dollarzwakte

Van euro- naar dollarzwakte