1131868529
1131868529

Wet van de sterkste tot Fed en ECB meetings

Marktrapport

Er valt tegenwoordig weinig te beginnen tegen de sterke onderliggende marktstroom. Investeerders steken hun asymmetrisch voorkeur om te reageren op alles wat wijst op een snelle (monetaire) beleidsommekeer niet onder stoelen of banken. Alle bewijslast in de andere richting wordt onder de mat geveegd. In de aanloop naar de laatste beleidsvergaderingen van de Fed, ECB en BoE valt er waarschijnlijk weinig te beginnen tegen deze wet van de sterkste. Daarna verwachten we dat vooral de nieuwe beleidsrenteverwachtingen van de Fed voor een stevige realiteitscheck zullen zorgen. In september stelde de Fed voor eind 2024 een beleidsrente boven 5% voorop. Sindsdien verraste groei in positieve zin, verloopt het disinflatieproces zoals verwacht en keerde de these van strengere financiële voorwaarden die het werk van de Fed doen als een boemerang terug. Maar dat is voor later…

In de marktprikkelende categorie vinden we deze week Europese inflatiecijfers en commentaren van Fed-gouverneur Waller terug. Sterke maand-op-maanddalingen in energieprijzen en toerisme-gerelateerde componenten duwen Europese inflatiecijfers nog een laatste keer lager. De aanloop naar de data zorgde deze week voor een grotere beweging dan de effectieve bevestiging. De nuance dat statistische basiseffecten vanaf volgende maand in de omgekeerde richting werken, gaat volledig verloren. Fed-gouverneur Waller zette de strategische toon net voor het ingaan van de zwijgplicht voor de Fed-vergadering van 13 december. Als het disinflatieproces “nog 3, 4, 5 maanden” voortgaat wil hij een renteverlaging overwegen. Koren op de molen van een markt die amper vier (Fed) of twee (ECB, BoE) maanden na een laatste renteverhoging al hunkert naar het scharnierpunt in het rentebeleid. Het is één ding om de jaartoppen van korte rentes in Europa (2j swap: 4%) en de VS (2j overheid: 5.25%) definitief als cyclische top te klasseren. Het is iets volledig anders om dat korte eind nu al 60 (VS) tot  70 basispunten (EU) (!) lager te laten corrigeren ten opzichte van die toppen.

In de één-oor-in-ander-oor-uit rubriek kwamen we deze week ECB voorzitster Lagarde, een blik andere Fed-leden en de OESO tegen. In een hoorzitting voor het Europese parlement sprak de ECB-topvrouw voor het eerst over een nakende wijziging in het beheer van de PEPP-obligatieportefeuille. De natuurlijke afbouw van de pandemie-gerelateerde obligatie-aankopen (+- €1800 miljard) is tot nu toe pas voor ten vroegste 2025. Die communicatie en aanpak staat haaks op het rentebeleid en de afbouw van de APP-portefeuille. Door PEPP sneller in stelling te brengen tilt de ECB de beleidsnormalisatie naar een hoger niveau en slorpt ze sneller overtollige liquiditeit op. De boodschap van Fed Wallers’ collega’s was genuanceerder, gaande van het stereotiepe hoger voor langer over gelijke kansen tussen een renteverhoging en renteverlaging als volgende beweging tot aandacht voor opwaartse inflatierisico’s. Ten slotte geeft de OESO in haar halfjaarlijkse globale update nog vrijblijvend advies. De eerste renteverlaging in de VS, het VK en Europa komen er respectievelijk ten vroegste in de 2e jaarhelft van volgend jaar, begin 2025 en in de lente van 2025.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

 

EU 2j-swaprente loopt (ver) weg met hoop op ECB-pivot 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Niet eerlijk?!

Niet eerlijk?!

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?

Defensie-uitgaven als volgende dominosteen?

Defensie-uitgaven als volgende dominosteen?