Arbeidsmarkten herstellen fors

Marktrapport

Komen de geavanceerde economieën stilaan in de laat-cyclische fase van het economisch herstel? Deze vraag wint met de dag aan belang nu er meer en meer tekenen zijn dat het economisch herstel wat aan vaart verliest en de inflatiedruk aanhoudt. De meest recente cijfers van voorlopende indicatoren, zoals de PMI’s of de Economic Sentiment Indicators (ESI) van vorige week, suggereren bovendien dat de groeipiek van de herstelcyclus achter ons ligt.

Dalende werkloosheid

Daarnaast zijn er steeds meer tekenen dat ook de arbeidsmarkten met de dag krapper worden. In de VS ‘ontgoochelde’ het laatste jobrapport terwijl de werkloosheidscijfers er nu dicht in de buurt komen van niveaus die meestal worden geassocieerd met ‘volledige tewerkstelling’. Krapte op de arbeidsmarkt is trouwens niet louter een Amerikaans fenomeen. Ook in Europa neemt de druk op de arbeidsmarkten gestaag toe. Arbeidstekorten worden een prangend probleem. Volgens enquêtes van de Europese Commissie wordt meer dan 20% van de ondernemers geconfronteerd met productiebelemmeringen als gevolg van arbeidsschaarste, en dit zowel in de dienstensector als in de industrie.

Dergelijke krapte op de arbeidsmarkt is een belangrijk signaal dat de economische groei stilaan op haar grenzen botst. Het suggereert dat de poel van beschikbare arbeid slinkt en dat verdere stimulus zich eerder in inflatie dan in bijkomende groei dreigt te vertalen – de goede oude Philipscurve, weet u wel. Daarom ook dat werkloosheidscijfers – in de VS maar ook in toenemende mate in Europa – met argusogen gevolgd worden.

Maandag publiceerde Eurostat de Europese werkloosheidscijfers voor november 2021. Die wijzen op een verdere daling van de werkloosheid tot 6,5% in de EU en tot 7,2% in de eurozone. In absolute cijfers spreken we over om en bij 14 miljoen werklozen in de EU en 12 miljoen in de eurozone. En daarmee zitten we - sneller dan verwacht - weer dicht bij de historisch lage niveaus van vóór de covid-crisis. Bovendien daalde niet alleen het aantal werklozen, ook het aantal gewerkte uren bereikte bijna terug het pre-pandemisch niveau. De Europese arbeidsmarkt lijkt dus praktisch volledig hersteld van de crisis.

Krapte op Europese arbeidsmarkten

De gevreesde werkloosheidstsunami kwam er dus niet. Integendeel, een sterk economisch herstel en verandering in (arbeids)voorkeuren en demografie zorgen voor een krapte op de Europese arbeidsmarkten. Bovendien hebben bedrijven als gevolg van de mismatch tussen vraag en aanbod meer en meer moeite om vacatures ingevuld te krijgen. De vacaturegraad staat op het hoogste niveau in meer dan 10 jaar. Die combinatie van lage werkloosheid en ho(o)g(st)e vacaturegraad is ongezien. Europa bevindt zich op het hoogste punt van de Beveridge-curve in meer dan tien jaar (zie figuur). En dat suggereert niet alleen zeer krappe arbeidsmarkten, het belooft voor de komende loononderhandelingen, bijvoorbeeld in Duitsland.

Vacaturegraad (y-as) versus werkloosheidsgraad (x-as) (in %)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Opties open houden kan helpen …

Opties open houden kan helpen …

Bank of England snelt ter hulp

Bank of England snelt ter hulp

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Een tussentijdse balans

Een tussentijdse balans