2270470383
2270470383

Europese groei verzandt

Marktrapport

Europese PMI-enquêtes vertellen al enkele maanden een harde waarheid. Daar kwam in november weinig verandering in. Iets minder slecht dan in oktober en iets beter dan gevreesd is de optimistische insteek. Een zesde opeenvolgende maand van krimpende activiteit en technische recessie voor de tweede jaarhelft van dit jaar is de realistische kijk.

De allesomvattende PMI steeg van 46.5 tot 47.1 (vs 46.8 verwacht) en blijft ver beneden het 50-niveau dat economische groei van contractie scheidt. De subreeks voor de exportgerichte verwerkende nijverheid steeg van 43.1 tot 43.8 (vs 43.5) en noteert nu al sinds juli van vorig jaar “onder water”. Het cijfer is wel het minst zwakke sinds mei. De deelreeks voor de binnenlandse diensteneconomie veerde op van 47.8 tot 48.2 (vs 48.1), maar blijft een vierde opeenvolgende maand beneden het groeischarnier.

Ondervraagde aankoopdirecteurs klaagden opnieuw steen en been over dalende nieuwe bestellingen. Die zijn al sinds juni voornaamste oorzaak van de malaise, al vertraagde in november het tempo van de terugval. Effectieve output aan de productiepoorten of in de dienstensector viel ook terug omdat bedrijven al een tijdje achterstallig werk inhaalden en omdat ze omwille van onzekerheid over de toekomst hun inventarissen tot kritieke niveaus terugschroefden. Om die laatste reden blijven aankopen van grondstoffen beperkt tot het hoogst noodzakelijke, met als enige voordeel dat (aanbod)toevoerkettingen weer gesmeerd lopen. In de exportsector naderen we waarschijnlijk wel het punt waarop er een soort van organische groei zal ontstaan om te kunnen voldoen aan bestellingen. Voor het eerst in bijna drie jaar tijd gingen er netto banen verloren. Marginale jobcreatie in de dienstensector kon de zwaarste afdankingen in de maakindustrie sinds augustus 2020 niet compenseren. Bovendien suggereert de teneur van de PMI’s dat vanaf volgende maand ook in de dienstensector banen op de tocht zullen staan. De tanende groei vertaalt zich voorlopig nog niet in aflatende prijsdruk. Die komt volledig op conto van de dienstensector waar meer dan gemiddelde loonstijgingen voor hogere kosten zorgen bij bedrijven die zich op hun beurt vertalen in een duurder prijskaartje voor de eindconsument.

De marktreactie zegt veel over het lot van de rentecorrectie lager sinds eind oktober. Tot vorige week waren zo’n zwakke cijfers voldoende reden om rentes nog lager te duwen in anticipatie op relatief snelle beleidsrenteverlagingen door Fed en ECB om de economie bij te staan tijdens haar zachte landing. Vandaag noteren Europese rentes op dagbasis marginaal hoger. De reactie sterkt ons vermoeden dat het correctiepotentieel op de rentemarkt uitgeput raakt. We vrezen dat markten de daadkracht van centrale bankiers in de inflatiestrijd nog steeds onderschatten. Zeker in Europa kan de ECB met haar beleidsrente van “amper” 4% weinig kanten op. De euro handhaaft zich net boven 1.09 tegen de dollar en heeft 1.0960-weerstand nog steeds in het vizier.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

 

EU 2j-swaprente: bodemvorming na stevige correctie lager

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Wat met bevroren Russische FX-reserves?

Wat met bevroren Russische FX-reserves?

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Niet eerlijk?!

Niet eerlijk?!

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?