72987988
72987988

Financieel systeem veerkrachtig en robuust, maar met zwakke plekken

Marktrapport

De vooruitzichten met betrekking tot financiële stabiliteit blijven fragiel. Zo opende de ECB haar Financial Stability Review (FSR), het zesmaandelijks rapport over de systemische risico’s in de economie en het financieel kader van de eurozone.

Onder de waterlijn

Die bezorgdheid heeft in de eerste plaats te maken met de potentiële kwetsbaarheden die zich gedurende vele jaren van extreem lage rentes en grote liquiditeitsinjecties hebben opgebouwd in het Europees financieel systeem. Dergelijke risico’s bleven lang onder de waterlijn. Maar nu centrale banken in hun strijd tegen buitensporige en hardnekkige inflatie de beleidsrentes ongewoon snel en ver hebben opgetrokken en de economie gebukt blijft gaan onder hoge inflatie en lage groei, komen die kwetsbaarheden stilaan boven water. Overigens ook door schokken buiten de eurozone. Denk maar aan het financieel debacle van het ‘mini-budget’ van PM Truss of de bankfaling in de VS (SVB, Signature) en overname in Zwitserland (Crédit Suisse). Het zijn tekens aan de wand dat het hier niet om puur theoretische beslommeringen gaat. Blootstelling aan renterisico’s (bijvoorbeeld door hoge financiële of synthetische leverage) en liquiditeitsrisico’s staan centraal in de ECB-analyse.

Daarbij pleit de ECB zeker niet voor het afzwakken van de strijd tegen inflatie. Integendeel, de ECB ziet prijsstabiliteit als een noodzakelijke voorwaarde voor financiële stabiliteit. De mogelijke kwetsbaarheden die hogere rentes brengen moeten dan ook nauwkeurig opgevolgd worden. De Europese banksector, met ruime kapitaal- en liquiditeitsbuffers, lijkt voldoende robuust en veerkrachtig om deze storm te doorstaan en de reële economie te blijven ondersteunen, terwijl ook pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen eerder steun vinden in een hogere rente.

Omslaande financiële cyclus

Maar de verstrakking van de financiële voorwaarden doet de financiële cyclus omslaan, zoals duidelijk zichtbaar in de vertraging van de kredietgroei en de eerste tekenen van een correctie op de Europese vastgoedmarkten. Bedrijven die verzwakt, d.w.z. met hogere schuld en/of lagere omzet, uit de pandemie en de energiecrisis komen, kunnen in dergelijke omgeving verder onder druk komen. Terwijl ook huishoudens de stijgende rentelasten kunnen voelen, in het bijzonder in landen met een hoog aandeel aan hypothecair krediet met variabele rentes. De ECB ziet een Europese vastgoedcrash zeker niet als basisscenario, maar wijst op wel mogelijke pockets of risk. 

NBFI on their minds

Risico’s in de niet-bancaire financiële instellingen, en in het bijzonder in investeringsfondsen blijven aanzienlijk. Investeringsfondsen hebben weliswaar hun meest risicovolle portefeuilles afgebouwd, maar krediet- en liquiditeitsrisico’s blijven een aandachtspunt. Een plotse verschuiving van investeringen zou immers belangrijke (tijdelijke) liquiditeitstekorten kunnen genereren. De ECB ziet vele mogelijke triggers voor dergelijke portfolioverschuivingen. Een mogelijke normalisering van het Japanse monetaire beleid is er één van.

Al bij al een niet al te pessimistisch rapport. Zeker niet voor de Belgische financiële sector, zoals ook de NBB in haar Financial Stability Report beaamde: “De Belgische financiële sector kan de uitdagingen aan, maar er is geen reden voor zelfgenoegzaamheid”.

Hans Dewachter, KBC Group Chief Economist

 

ECB-indicator voor systemische stress in de financiële sector (CISS)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

BoJ biedt JPY te weinig perspectief

BoJ biedt JPY te weinig perspectief

Neutrale rente is de echte naald in het kompas

Neutrale rente is de echte naald in het kompas

Euro is politiek kwetsbaar

Euro is politiek kwetsbaar

EUR/GBP danst op een slappe koord

EUR/GBP danst op een slappe koord