Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Marktrapport

De Duitse coalitieonderhandelingen tussen de sociaal-democraten (SPD), de liberalen (FDP) en de Groenen verliepen vlotter dan verwacht. Als de drie partijen het regeerakkoord goedkeuren, zal de bondsdag Olaf Scholz (SPD) volgende week tot nieuwe bondskanselier kiezen. De SPD krijgt vooral een algemeen minimumuurloon van 12 euro en een garantie van een stabiele pensioenfinanciering. De groenen kunnen scoren met bijkomende klimaatmaatregelen en de leiding van het nieuwe superministerie van Economie en Klimaat. Een van de grootste trofeeën voor de liberalen is ten slotte de garantie dat er geen belastingverhoging komt en dat de grondwettelijk verankerde schuldenrem onaangetast blijft. Alle drie partijen samen zijn het er bovendien over eens dat Duitsland de komende jaren een stevige inhaalbeweging moet maken inzake digitalisering. Hoe al die nieuwe investeringen moeten worden gefinancierd zonder tekorten is onduidelijk, en dat zal een belangrijk twistpunt worden.

Vermits de coalitie uit drie partners bestaat zal Scholz niet de traditionele machtspositie hebben van een Duitse kanselier. De profileringsdrang zal zich vooral afspelen tussen de groene (co-) voorzitter Habeck, tevens de nieuwe vicekanselier, en de liberale voorzitter Lindner. Beiden streden al om de invloedrijke post van minister van Financiën. Die gaat uiteindelijk naar Lindner, terwijl Habeck minister van Economie en Klimaat wordt.

De keuze voor Lindner betekent de herneming van het voorzichtige Duitse begrotingsbeleid à la Schäuble. Dat is een tegenvaller voor wie had gehoopt op een structureel meer stimulerend budgettair beleid, indien nodig gefinancierd door tekorten. Een verdere ontwikkeling van een echt Europees budgettair beleidsniveau zal er allicht ook niet komen. Onder druk van de FDP is er in het regeerakkoord immers geen passage opgenomen die gemeenschappelijke Europese schulduitgifte toelaat bovenop het al lopende NGEU-programma. De potentiële impact van zo’n conservatieve houding op de internationale economie wordt geïllustreerd door de forse kritiek van de VS-economen Stiglitz en Tooze in een opiniestuk in Die Zeit, waarin ze pleiten voor de groene Habeck als minister van Financiën.

Wie volgt Weidmann op ?

De nieuwe regering zal ook een opvolger aanduiden voor de aftredende Bundesbankpresident Weidmann. Een voor de hand liggende kandidate is ECB-directeur Schnabel. Jorg Kukies heeft dan weer het voordeel dat hij als staatssecretaris van Financiën een vertrouweling is van Scholz. Joachim Nagel, ex-lid van de BuBa en leidinggevende binnen de Bank for International Settlements, is een belangrijke outsider. Minder kans maken Bundesbank-vicepresidente Buch (te weinig geprofileerd in de media), het hoofd van het DIW Fratscher (economisch te links voor de FDP) en academicus Wieland (monetair  te conservatief voor de SPD en de Groenen). Wie het ook wordt, de nieuwe voorzit(s)ter zal waarschijnlijk minder ‘old school’ Bundesbankstandpunten innemen dan Weidmann. De impact op het huidige ECB-beleid zal hoe dan ook beperkt zijn.

Dieter Guffens, Senior Economist KBC Group

Duitse 10j-rente: geen extra bonus omwille van begrotingsconservatief regeerakkoord

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Bank of England gaat de collega’s achterna

Bank of England gaat de collega’s achterna

Geopolitieke risico’s van vergroening

Geopolitieke risico’s van vergroening

Democratische klimaatplannen rijzen als een feniks uit zijn as

Democratische klimaatplannen rijzen als een feniks uit zijn as

Wat na de hattrick van de RBA?

Wat na de hattrick van de RBA?