Vraag- versus aanbodgedreven inflatie

Marktrapport

De buitensporige inflatie van de jongste jaren plaatst de macro-economische beleidsmakers in een moeilijk parket. Een van de belangrijkste onzekerheden waarmee die beleidsmakers, en in het bijzonder centrale banken, te kampen krijgen, is de vraag of die exuberante inflatie eerder vraag- dan wel aanbodgedreven is. Een vraag die bovendien het academische overstijgt. De optimale monetaire beleidsrespons hangt immers in grote mate af van het antwoord op die vraag. Aanbodgedreven inflatie reageert immers veel minder direct op de gekende monetaire beleidsinstrumenten. Zeker indien die aanbodschokken, zoals energieschokken, ontstaan in het buitenland. 

Meten is weten?

Verschillende internationale instellingen en centrale banken ondernamen recent verwoede en (zeer) ambitieuze pogingen om de oorsprong van de huidige inflatiegolf in kaart te brengen. De focus ligt daarbij op de kerninflatie (inflatie gezuiverd voor energie en voeding). Daarbij gaan ze op een gedesaggregeerd niveau (per categorie goederen of diensten) op zoek naar de typische voetafdruk van de verschillende types inflatie. Vraaggedreven inflatie vertaalt zich in stijgende prijzen én stijgende vraag, terwijl aanbodgedreven inflatie toenemende prijsdruk combineert met afnemende activiteit (omwille van aanbodbeperkingen).

Geen eenduidige uitkomst…

Onder andere de Fed, de ECB en de OESO publiceerden recent de resultaten van die uiterst complexe, maar nuttige oefening. Met, zoals vaak in economische analyses, geen eenduidige uitkomst. Op basis van de OESO-resultaten is inflatie in de VS nu voor bijna de helft veroorzaakt door aanbodschokken, terwijl bijna een derde wordt verklaard door de vraagzijde. Gelijkaardige resultaten vindt men voor Frankrijk, waar meer dan 40% vraaggedreven lijkt (zie figuur). Ook de ECB publiceerde resultaten waarbij ruwweg een derde van de goedereninflatie en meer dan de helft van de diensteninflatie wordt toegeschreven aan een gestegen vraag. Deze resultaten worden verder bevestigd in de Fed-analyse: ruwweg genomen wordt een derde van de inflatie verklaard door een gestegen vraag.

…wel een belangrijke boodschap

Een gemengd resultaat mét een belangrijke boodschap: inflatie is niet louter het gevolg van de energiecrisis of andere aanbodschokken. De (sterke) vraag speelt ook een belangrijke rol. En daarmee wordt de case voor een (verdere) verstrakking van het monetaire beleid stevig onderbouwd. Of dergelijke academische beschouwingen veel indruk zullen maken op de centrale banken, blijft afwachten. Midden december krijgen we een eerste indicatie bij de beleidsvergaderingen van de Fed en ECB.

Hans Dewachter, KBC Group Chief Economist

Inflatie in Frankrijk – uitsplitsing in vraag- en aanbodschokken

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

MNB en CNB naderen nieuwe episode

MNB en CNB naderen nieuwe episode

Pond botst op hoge technische hordes

Pond botst op hoge technische hordes

Europese economie verdappert

Europese economie verdappert

RBNZ: status quo met duidelijke boodschap

RBNZ: status quo met duidelijke boodschap