vlagecolie
vlagecolie

Vrijgave van strategische oliereserves

Marktrapport

De olieprijzen daalden opnieuw nadat ze in oktober het hoogste niveau in drie jaar bereikten. Samen met de verdere verspreiding van Covid-19 en de verstrakking van de gezondheidsmaatregelen in delen van Europa, kwam de prijsdaling op het conto van een door de VS gecoördineerde, (gedeeltelijke) vrijgave van de Strategic Petroleum Reserves (SPR). In een poging om de brandstofprijzen te beteugelen, zal de VS 50 miljoen vaten ruwe olie uit haar strategische reserves vrijgeven. China, India, Japan en Zuid-Korea zullen normaal aansluiten bij deze interventie, zij het met een aanzienlijk kleinere omvang van vrijgaven.

We denken dat een gecoördineerde vrijmaking van de SPR slechts een beperkte impact op de olieprijzen zal hebben. President Biden’s hoop dat de huidige vrijgave "een verschil zou moeten maken" is waarschijnlijk ijdel. De laatste gecoördineerde vrijgave van de strategische petroleumreserves in 2011 (ten belope van 60 miljoen vaten als reactie op de verstoring van de bevoorrading in Libië) resulteerde niet in een substantieel of blijvend effect op de olieprijzen. De vrijgave van de SPR is geen duurzame voorzieningsbron en maakt slechts een fractie van de mondiale olievoorraden uit, vergelijkbaar met de situatie nu.

De Amerikaanse regering schept nu wel een precedent door gebruik te maken van de SPR zonder aanwijsbare aanbodverstoringen (wat indruist tegen het oorspronkelijke doel van de SPR). Het vrijmaken van de SPR moet dan ook eerder worden gezien als een reactie op de toegenomen binnenlandse politieke druk om "iets te doen" te midden van de sterke inflatiedruk in de Amerikaanse economie, eerder dan als een reactie op een grote aanbodschaarste op de oliemarkt.

Paradoxaal genoeg kan de vrijmaking van de SPR (indirect) resulteren in hogere olieprijzen tijdens de wintermaanden. De OPEC+ alliantie zal op 2 december bijeenkomen en de actie van de VS kan aanleiding geven tot een nog voorzichtiger productiebeleid. In combinatie met de impact van toenemende Covid-onzekerheid op de vraagkant van de vergelijking, zet dit de deur open voor een lager tempo van de productienormalisatie (nu aan een maandelijks tempo van 400.000 vaten per dag). Zelfs een volledige pauze in de lopende afbouw van de productiebeperkingen behoort tot de opties. Per saldo kan dit het totale effect van de door de VS en zijn bondgenoten aangekondigde vrijgave van de strategische olievoorraden meer dan teniet doen.

De SPR-vrijgave wijzigt onze olievoorspellingen niet (>$80/vat tijdens de wintermaanden). De risico's op korte termijn zijn in evenwicht: een sterkere vervanging van gas door olie (in het geval van een koudere winter) is het belangrijkste opwaartse risico, terwijl de ontwikkeling van de pandemie (en nieuwe mobiliteitsbeperkingen) een belangrijk neerwaarts risico voor onze vooruitzichten inhoudt. In dat opzicht daalt de prijs van een vat Brent ruwe olie vandaag van $82 tot $78 na berichten van een nieuwe, agressieve Covid-mutant in Zuid-Afrika.

Prijs van een vat ruwe olie (Brent), in dollar. Bron: Bloomberg

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Opties open houden kan helpen …

Opties open houden kan helpen …

Bank of England snelt ter hulp

Bank of England snelt ter hulp

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Een tussentijdse balans

Een tussentijdse balans