Inflatieverwachtingen toppen uit, maar..

Marktrapport

Vrijdag werd de vrees bewaarheid: EMU-inflatie voor september klokte af op 1.2% m/m en rondde daarmee de kaap van 10.0% j/j. De kerninflatie versnelde ook forser dan verwacht van 4.3% tot 4.8% j/j. In de VS kwam er min of meer gelijkaardig nieuws. De PCE deflator (een indicator die de Fed scherp in het oog houdt) steeg er in augustus forser dan verwacht (kern 4.9% j/j, algemeen 6.2% j/j). Alles went. Vooral de Europese markten schrikten er niet echt meer van. De Europese rentes corrigeerden zelfs lichtjes (tot 7 bpn op 5-j) na de spectaculaire opmars van de voorbije weken.

Zoals steeds in markten is de vraag wat verwacht/verdisconteerd is, ook inzake inflatie. De recente ervaring leerde alvast dat bij het inschatten van die inflatie best een stevige foutenmarge wordt ingelast. Toegegeven, het is achteraf een beetje gemakkelijk maar we kijken toch nog even terug naar zowel de ECB-inflatieprognoses als de markverwachtingen (zie grafiek inflatieswaps). In december 2019, voor corona, ging de ECB uit van een gemiddelde inflatie van 1.6% voor 2022. In september 2020, in volle coronacrisis, werd dat zelfs bijgesteld tot 1.3%. Een agressieve monetaire (en fiscale) injectie was het evidente antwoord. Zelfs eind vorig jaar rekende de ECB erop dat na een kortstondige opstoot in dit jaar (3.2% gemiddeld) de inflatie in 2023 en 2024 vlot beneden 2.0% zou terugvallen. Als we moeten spreken van een inschattingsfout dan was die in belangrijke mate collectief. De (vooruitkijkende) markten zagen de bui niet onmiddellijk hangen. Eind 2019 noteerde de 10-j inflatieswap (groen in grafiek) nabij 1.15%. In september 2020 gingen we zelfs beneden 1.0%. Eind vorig jaar begon de markt en de ECB wel uiteen te lopen. De 10-j marktverwachting rondde toen de kaap van 2.0%. De markt had snel door dat hoewel de Russische inval nefast zou zijn voor groei, dit niet betekende dat de schok daarom deflatoir zou zijn, integendeel. In mei ging het richting 3%. Kortere looptijden gingen begrijpelijk nog veel hoger.

Kijkend naar de feitelijke data werpen de acties van de ECB (en de Fed en vele andere) op het eerste gezicht nog niet veel resultaat af. Er is echter hoop. Sinds mei zetten de financiële inflatieverwachtingen een stap terug. Dat komt deels op rekening van lagere energie- en andere grondstoffenprijzen na de piek in kw2. Toch is het ook deels uiting van het geloof (of toch minstens de hoop) dat de versnelde verstrakking van de centrale bank ‘op termijn’ via lagere vraag de inflatie terugdringt.

Bereiken we daarmee dan stilaan ook de rentepiek? Je voelt dat dit debat, zeker wat betreft de beleidsrentes van centrale banken, aan de horizon opdoemt en waarschijnlijk aan kracht wint wanneer de activiteitsdata, zeker in de VS, naar een lagere versnelling schakelen. De rentetrend werd sinds tijdelijke terugval tijdens de zomer echter vooral bepaald door de stijging van de reële rente die veel sneller ging dan de daling van de inflatieverwachtingen. Hier zijn we niet overtuigd dat dit patroon op korte termijn grondig kan/moet wijzigen. Markten omarmen steeds meer de visie dat het uitroeien van inflatie door de centrale bankiers meer vraagt dan een kortstondige, beperkt positieve reële rente. Zeker in Europa is het punt waar de ECB-beleidsrente (depo nu 0.75%, markt verdisconteert piek +/- 3.0% midden volgend jaar) een niveau bereikt dat in de buurt komt van de inflatie (nul reële beleidsrente dus) nog wel even af. In dit scenario legt de opwaartse druk vanuit de reële rente waarschijnlijk nog wel een stevige steun onder de opwaartse rentetrend.

2-j (blauw), 5-j(rood) & 10-j (groen) EMU-inflatieswaps. Reële rente (oranje, 10-j swap minus inflatieverwachtingen).

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Ieder diertje zijn pleziertje

Ieder diertje zijn pleziertje

Amerikaanse PMI’s vloeren USD en rentes

Amerikaanse PMI’s vloeren USD en rentes

RBNZ roeit tegen de stroom in

RBNZ roeit tegen de stroom in

Hoe weerbaar zijn bedrijven?

Hoe weerbaar zijn bedrijven?