Dollar geniet extra rentesteun

Marktrapport

De Amerikaanse dollar breide gisteren nog maar eens een verlengstuk aan een bijzonder sterke maand november. De greenback genoot rentesteun aan het korte eind van de curve. De Amerikaanse 2j-rente stijgt voor het eerst sinds de pandemie boven 0.6% uit. Twee factoren lagen mee aan de basis van de beweging. Om te beginnen hakte president Biden de knoop door over de volgende Fed-voorzitter. Voor Biden verdient de huidige nummer 1, Powell, een tweede termijn. De andere kandidaat, Brainard, wordt gepromoveerd tot vice-voorzitster. De markt dichtte Brainard een meer dan behoorlijke kans toe. Ze staat geboekstaafd als voorzichtiger dan Powell. De markt oordeelt dus dat renteverhogingen er sneller kunnen komen met Powell aan het roer dan met Brainard.

De tweede reden vinden we in het groeiende aantal Fed-gouverneurs die pleiten voor een snellere afbouw van de netto-obligatieaankopen. Ze willen de handen sneller vrij om de rente te verhogen. De Fed ging in november pas van start met het afbouwproces. Maandelijks plant ze telkens $15 miljard minder aankopen om zo van $120 miljard tot $0 te gaan tegen midden volgend jaar. Recente Amerikaanse economische cijfers wijzen op een sterker dan verwacht groeimomentum in het vierde kwartaal. Tegelijkertijd loopt inflatie nog sneller op terwijl de arbeidsmarkt beter herstelt. Die economische context pleit om renteverhogingen, maar de Fed houdt duidelijk vast aan het volgprincipe: eerst QE beëindigen, daarna de rente verhogen. Een scenario waarin de Fed in december een principeakkoord bereikt om vanaf januari de netto-aankopen met $30 miljard/maand af te bouwen, wordt waarschijnlijker. Zo speelt ze haar rentewapen al vanaf eind maart vrij. Amerikaanse geldmarktrentes verdisconteren ondertussen drie renteverhogingen van 25 basispunten in 2022.

Sterkere PMI is halve waarheid

Vanochtend biedt de euro voor het sinds lang wat weerwerk na sterkere Europese PMI-bedrijfsvertrouwensindicatoren voor de maand november. De overkoepelende PMI veert na drie opeenvolgende dalingen op van 54.2 tot 55.8. De details van het rapport manen aan tot voorzichtigheid. Een herstellende dienstensector trekt de kar (zowel productie als nieuwe orders), maar dreigt opnieuw slachtoffer te worden van stengere Covid-maatregelen. De vooruitblikkende deelcomponent van de PMI zakt tot het laagste niveau sinds januari. In de verwerkende nijverheid belemmeren aanbodbeperkingen nog steeds de productie. Bedrijven proberen hun inventarissen aan te zuiveren, maar zien hun werkachterstand ondanks een toenemende tewerkstelling verder oplopen. Ondertussen neemt de inflatiedruk zowel aan de productie- als aan de consumptiekant aan ongeziene tempo’s toe.

De heropflakkering van EUR/USD blijft bescheiden. Van het correctieve dieptepunt rond 1.1240 gaat het richting 1.1260. Zolang de ECB de kop in het zand steekt is een zwakkere EUR/USD-koers de weg van de minste weerstand. De volgende technische steun ligt rond 1.1168.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/USD zakt steeds verder weg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Inflatieverwachtingen toppen uit, maar..

Inflatieverwachtingen toppen uit, maar..

Opties open houden kan helpen …

Opties open houden kan helpen …

Bank of England snelt ter hulp

Bank of England snelt ter hulp

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Japanse centrale bank houdt het been stijf