President biden ondertekent historische klimaatwet

Marktrapport

Het is zover! Op 16 augustus ondertekende de Amerikaanse president Joe Biden de Inflation Reduction Act (IRA), de meest uitgebreide klimaatwet in de Amerikaanse geschiedenis. De wet geldt waarschijnlijk als president Bidens grootste legislatief succes en geeft hem een belangrijke boost net voor de midterms in november.

Een opsteker voor het klimaat

De wet zal eindelijk wat goed nieuws brengen voor ons getergde klimaat. Er wordt verwacht dat de emissies in de VS dankzij dit akkoord met een extra 8% zullen dalen tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 2005. Om dit te realiseren maakt de nieuwe wet meer gebruik van de wortel dan van de stok. Enkel voor methaanuitstoten door olie -en gasactiviteiten zal er een vergoeding van 1.600 dollar per ton worden aangerekend vanaf 2026. Verder worden de emissiebesparingen voornamelijk gerealiseerd dankzij een mix van belastingvoordelen en subsidies voor groene technologieën zoals elektrische wagens, waterstoftechnologie, groene brandstoffen, hernieuwbare energie en koolstofopvang. Ook zal de wet sectoren zoals de landbouw-, cement -en staalsector duurzamer helpen maken.

Reduceert de IRA de inflatie?

Naast de klimaatmaatregelen bevat de wet tal van andere economische maatregelen. Zo wordt er een nieuwe minimumbelasting van 15% op de boekhoudkundige inkomsten van bedrijven met een winst van meer dan 1 miljard dollar ingevoerd. Verder komt er een belasting op aandeleninkopen en wordt de belastinghandhaving verstrengd. Ook laat de wet toe dat de overheid de prijs voor medicijnen kan (her)onderhandelen, waardoor de overheid liefst 288 miljard dollar zou kunnen besparen volgens het Congressional Budget Office (CBO). Verder wordt er 64 miljard dollar extra geïnvesteerd in de gezondheidszorg. Het totale pakket zou de overheidsschuld met zo’n 306 miljard dollar doen dalen.

De vraag blijft evenwel of de Inflation Reduction Act zijn naam waardig is. Volgens het CBO zal de wet de inflatie pas drukken vanaf 2024, voornamelijk dankzij de kleinere overheidstekorten. Op korte termijn zal de wet dus geen invloed hebben op de torenhoge Amerikaanse inflatie, die in juli 8,5% bereikte.

Een Democratische comeback in november

De ratificatie van de Inflation Reduction Act is desalniettemin een welkome overwinning voor president Biden en zijn Democratische partij met het oog op de midterms in november. Het politieke momentum is in de voorbije weken gekeerd in het voordeel van de Democraten. In juli gaven de peilingen nog een gemiddelde voorsprong van 2% aan de Republikeinse partij. Nu hebben de Democraten gemiddeld 0,5% voorsprong. Hoewel de meeste politieke analisten nog steeds een Republikeinse overwinning voorspellen in het Congres, is een Democratische overwinning niet langer onwaarschijnlijk. Ook in de Senaat liggen de kaarten goed voor de Democraten. De kans bestaat immers dat ze hun meerderheid kunnen uitbreiden (zie figuur). Als de Democraten hun meerderheid kunnen behouden in het Congres en uitbreiden in de Senaat, dan ligt de weg open voor Biden om nog meer belangrijke wetgevende successen te boeken. En dat is dan weer belangrijk voor zijn herverkiezingsstrijd in 2024.

Laurent Convent, Economist KBC Group

Aantal Democratische senatoren (kans in %)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Opties open houden kan helpen …

Opties open houden kan helpen …

Bank of England snelt ter hulp

Bank of England snelt ter hulp

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Een tussentijdse balans

Een tussentijdse balans