Ons (duur) dagelijks brood

Marktrapport

Cora Vandamme

De prijzen van voedingswaren in onze supermarkten zijn sterk toegenomen de voorbije maanden. In België steeg de HICP-voedselprijsinflatie (voedsel en niet-alcoholische dranken) tot een ongeziene 8,7% in juni. Ter vergelijking, de gemiddelde voedselinflatie van 1997 tot juni 2022 was 2,1%. Bovendien zijn de prijzen van veel niet-voedingswaren ook sterk gestegen. Dit maakt het voor veel gezinnen steeds moeilijker om het dagelijks brood op tafel te zetten. In veel andere, vooral armere, landen is de situatie nog dramatischer. Volgens IMF-data zijn de grootste uitschieters Libanon (396% in februari), Soedan (145% in maart) en Turkije (94% in juni).

Oorlog is niet de enige schuldige

De oorzaken van de toegenomen hongersnood liggen lang niet alleen bij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Ook mislukte oogsten door extreme weersomstandigheden, de jarenlange prijstoename van kunstmest en de covid-pandemie hebben gezorgd voor duurder voedsel. De oorlog heeft wel voor een bijkomende opwaartse duw gezorgd. Enerzijds door hogere fossiele brandstofprijzen, onder meer belangrijk voor de productie van kunstmest en het voedseltransport, en anderzijds door het bemoeilijken van de landbouwactiviteit en het verstoren van de exportkanalen. Bovendien hebben verschillende landen een exportverbod afgekondigd. Zo voeren bijvoorbeeld India, Iran, Egypte en Kazachstan geen graan meer uit en Maleisië laat kippen de grens niet meer over. Deze exportbeperkingen hebben verder opwaartse druk op de voedselprijzen gezet.

Goede graanoogst als lichtpunt

Recent was er goed nieuws vanuit de hoek van de graanprijzen. Deze daalden in juli opnieuw tot pre-oorlogsniveaus met dank aan overvloedige oogsten in Australië en relatief goede oogstopbrengsten in de VS en Frankrijk. De heropstart van de export van graan uit Oekraïne zal ook een steentje bijdragen al is de onzekerheid over de naleving van de graandeal groot en zal de uitvoer slechts traag op gang komen. Naast tarwe zijn ook de prijzen van verschillende andere producten, zoals koffie en kookolie, recent gedaald.

Zorgen nog niet voorbij

Toch is het nog veel te vroeg om een zucht van verluchting te slaken. Momenteel krijgt India, de grootste uitvoerder van rijst (goed voor 40% van de wereldwijde rijsthandel), te kampen met een uitzonderlijke droogte in het midden van het zaaiseizoen. Als de oogst later dit jaar tegenvalt bestaat de kans dat India de uitvoer aan banden zal leggen om de binnenlandse inflatie te dempen. Nu al ligt deze laatste immers boven de tolerantielimiet van de Reserve Bank of India (namelijk 6%). Een exportverbod zou verstrekkende gevolgen hebben voor een hele groep van landen in Azië en het Midden-Oosten. Een grondstof om in het oog te houden dus de komende maanden.

Cora Vandamme, Economist KBC Groep

HICP voedsel en non-alcoholische dranken België (jaarwijziging)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Opties open houden kan helpen …

Opties open houden kan helpen …

Bank of England snelt ter hulp

Bank of England snelt ter hulp

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Een tussentijdse balans

Een tussentijdse balans