Bank of England gaat de collega’s achterna

Marktrapport

e Bank of England trapte als eerste van de geavanceerde economieën de opwaartse rentecyclus af. Door die relatief vroege start kon de centrale bank in tegenstelling tot haar collega’s vasthouden aan een gestaag ritme van 25 bpn. De omstandigheden noopten gisteren echter tot drastischere actie.

Met de renteverhoging van 50 bpn surft de BoE mee op de globale golf van agressievere monetaire verstrakking. De beleidsrente bedraagt nu 1,75%, het hoogste niveau sinds de financiële crisis. Vanaf september volgt bijkomende verkrapping via de actieve afbouw van de balans à rato van £10 mld/kw. Tezamen met de natuurlijke inkrimping (vervallen obligaties niet vervangen), mikt de BoE voor het komende jaar op een daling met £80 mld in de momenteel £850 mld grote portefeuille.

De Bank of England tipte de markten in juni al over de grotere zet. Dat kon als ze oordeelde dat inflatie nog hardnekkiger werd. De nieuwe voorspellingen laten daarover weinig twijfel bestaan. De gasprijs steeg sinds de laatste voorspellingsronde (mei) aanzienlijk. Tegelijk leidt de historisch sterke arbeidsmarkt tot nog sterkere loongroei. Hierdoor piekt inflatie in het vierde kwartaal van dit jaar op 13%+ t.o.v. de 10% eerder voorspeld. Voor 2023 is er weinig beterschap. In kw3 volgend jaar bedraagt inflatie naar schatting 9,5%. De Boe zag zich genoodzaakt forser op te treden. Ze zegt wel dat 50 bpn niet per se de nieuwe standaard wordt. In haar aangepaste guidance spreekt de BoE zelfs niet meer over “toekomstige verhogingen” maar over “veranderingen”. Data zijn wat dit betreft doorslaggevend. De BoE schetst een zeer somber beeld over de toekomst. Die hoge inflatie waar de BoE tegen strijdt, zorgt voor het grootste inkomensverlies van Britse gezinnen in meer dan 60 jaar tijd. Het zal leiden tot dalende consumptie. De centrale bank anticipeert op een recessie vanaf 2022kw4 die tot eind 2023 (!) duurt. Het wekte een schrikreactie op in de Britse rentemarkt die uitstrekte tot in Europese en Amerikaanse uithoeken. Maar na de initiële terugval volgde een vlot herstel. De markt beseft dat de hoge inflatie de BoE weinig ruimte laat om de rente minder te verhogen - laat staan snel verlagen - dan de 3% die ze verdisconteert. Het Britse pond sloot wel met stevige verliezen. EUR/GBP sloot voorbij 0,84 en we denken dat de correctie nog niet voorbij is.

Behalve de Bank of England, stak de Tsjechische centrale bank (CNB) gisteren de koppen bijeen. De vergadering was de eerste onder leiding van Aleš-alle-inflatie-is-extern-Michl en zijn vernieuwde raad van bestuur. Ze hield de beleidsrente op 7% (5-2), ondanks het feit dat ze inflatie zowel dit als volgend jaar ver boven de doelstelling verwacht. De CNB past een handig trucje toe door de beleidshorizon te verlengen van 12-18 maand naar 18-24 maand. Tegen dan zou inflatie voldoende afgekoeld zijn. Michl wil het debat over een eventuele renteverhoging op de volgende vergadering niettemin voeren. We denken dat dit zal leiden tot een laatste zet met 50 bpn. De markt is niet overtuigd en trok haar conclusies: 7% is de eindhalte. Tsjechische swaprentes donderden met meer dan 20 bpn naar beneden.

Voor de Tsjechische kroon was de CNB-vergadering een ambigu gegeven. De munt verloor verhoopte (en eigenlijk noodzakelijke) rentesteun. Anderzijds bevestigde de centrale bank het voornemen om te interveniëren in de wisselmarkt om een forse CZK-verzwakking tegen te gaan. Het zorgde zelfs voor een opluchtingssprintje tot EUR/CZK 24,58. Toch denken we dat de markt de toewijding van de CNB tijdens de zomermaanden zal blijven testen. Een deel van je geloofwaardigheid als centrale bank opgeven, heeft een prijs.

EUR/GBP: pond krijgt een tik na donkere economische BoE-prognoses

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Pond betaalt de prijs van inflatievoorschot BoE

Pond betaalt de prijs van inflatievoorschot BoE

Fed brengt ontnuchterende boodschap

Fed brengt ontnuchterende boodschap

Overwaardering EU-woningmarkt neemt verder af

Overwaardering EU-woningmarkt neemt verder af

ECB richt vizier op overtollige liquiditeit

ECB richt vizier op overtollige liquiditeit