ECB renteverhoging overschaduwd door recessievrees

Marktrapport

Sneller dan verwacht laat de eurozone de periode van negatieve rentes achter zich. De ECB vervoegde donderdag de grote ‘frontloading’ trend. Met het voorbeeld van de Fed voor ogen, werd de markt via een ‘subtiele’ lekken gewaarschuwd. Het zouden 50 bpn worden i.p.v. de 25 bpn die sinds juni werd vooropgesteld. De deposito/bodemrente komt opnieuw op 0%.

Voorzitster Lagarde hield ook het instrument tegen marktfragmentatie boven de doopvont. Het kind heet officieel Transmission Protection Instrument (TPI). Het moet voorkomen dat minder sterke landen via te hoge risicopremies op hun overheidsobligaties strakkere monetaire condities zouden krijgen dan andere landen. De ECB stond hier voor een dilemma. Om ‘ongewenst’ hoge rentes in landen als Italië efficiënt en geloofwaardig in te perken, moet het programma de facto onbeperkt zijn en zonder voorwaarden kunnen worden geactiveerd. Landen zoals Duitsland willen echter niet dat het programma onbeperkt toegang geeft tot goedkope financiering die niet in lijn is met de fundamenten. Daarom zal de ECB vier economisch-fiscale criteria (veelal ook gebruikt door de Europese Commissie) aftoetsen alvorens het programma te activeren. Geen onbelangrijk detail: die criteria zijn een bron van informatie, maar de ultieme inschatting en beslissing komt enkel het ECB-beleidscomité toe. Met andere woorden: de ECB kan beslissen om het programma te activeren, ook al zijn niet alle criteria perfect vervuld.

De combinatie van veel te hoge inflatie en oplopende inflatierisico’s enerzijds en de beschikbaarheid van een ‘anti-fragmentatietool’ om ongewenste neveneffecten van de normalisatie te voorkomen anderzijds, deed de ECB haar ‘forward guidance’ i.v.m. 25 bpn opgeven en verantwoordde om nu al de stap van 50 bpn.

De volgende vraag is: ‘what’s next?’ Op de volgende vergaderingen komt er verdere normalisatie. Toch zijn we ook hier in een nieuw tijdperk aanbeland. (Concrete) ‘forward guidance’, de voorbije jaren  een essentieel deel van het beleidsapparaat, wordt afgevoerd. De ECB laat zich vanaf nu enkel leiden door de data (deed ze dat vroeger dan niet?). Hiermee vervalt het ‘expliciete’ engagement i.v.m. een volgende stap van 50 bpn in september. Het kan, maar het debat blijft open.

De marktreactie? De rentes doken donderdag en vooral vrijdag scherp lager. Vooral de Europese rentes braken belangrijke steunniveaus. Dat had echter weinig te maken met de ECB-beslissing. De Europese rentes en de euro veerden heel even op na het rentebesluit, maar het was zeer snel over tot de orde van de dag. Die orde van de dag werd vooral bepaald door een onverwacht forse terugval van de PMI-indicatoren in de VS en Europa op vrijdag. In beide gevallen dook de algemene ‘composite’ index beneden de kaap van 50 die de grens aangeeft tussen groei en contractie. De markten concludeerden dat de dagen van de anti-inflatiecampagne van de Fed en de ECB mogelijk geteld zijn. Laat een economische terugval nog ruimte voor verdere renteverhoging, zeker in 2023? De moeilijke balans tussen groei en inflatie, weet je wel. Dat debat wordt deze week alvast verder gestoffeerd door de eerste schatting van de groei in het tweede kwartaal in de VS en de EMU en door de EMU-inflatiecijfers voor juli. Voor die laatste (8.7% j/j) wordt alvast weinig soelaas verwacht.

Balans van zwakke (Amerikaanse en EMU) PMI’s houdt EUR/USD (tijdelijk?) nabij 1.02.  

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Afkoeling EU-woningmarkt lijkt te milderen

Afkoeling EU-woningmarkt lijkt te milderen

Nieuwe RBA-voorzitster houdt koers stabiel

Nieuwe RBA-voorzitster houdt koers stabiel

Riksbank haalt trukendoos boven

Riksbank haalt trukendoos boven

Weer een shutdown in de VS?

Weer een shutdown in de VS?